ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಕವಚಂ

Other languages: EnglishTamilMalayalamTelugu

 

Dharma Shasta Kavacham

 

ಅಥ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾಕವಚಂ.
ಓಂ ದೇವ್ಯುವಾಚ -
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ.
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಘೋರೇ ಮಹಾಭೂತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ.
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಮಹಾವ್ಯಾಲ- ಘೋರರಾಜೈಃ ಸಮಾವೃತೇ.
ದುಃಸ್ವಪ್ನಘೋರಸಂತಾಪೈ- ರ್ದುರ್ವಿನೀತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ.
ಸ್ವಧರ್ಮವಿರತೇ ಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಹೃದಿ ಸರ್ವದಾ.
ತೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ತ್ವಂ ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ವೃಷಧ್ವಜ.
ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ -
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಣೇ.
ಮಹಾಶಾಸ್ತುಶ್ಚ ದೇವೇಶಿ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಂ.
ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭಜಲಸ್ತಂಭ- ಸೇನಾಸ್ತಂಭವಿಧಾಯಕಂ.
ಮಹಾಭೂತಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಂ.
ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪುಣ್ಯಂ ವಿಶೇಷಾತ್ ಕಲಿತಾಪಹಂ.
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ದಿವ್ಯಮಾಯುರಾರೋಗ್ಯ- ವರ್ಧನಂ.
ಕಿಮತೋ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ದ್ವಿಜಃ.
ತಂ ತಮಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂದೇಹೋ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಸಾದತಃ.
ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗಾಯತ್ರೀಶ್ಛಂದ ಉಚ್ಯತೇ.
ದೇವತಾ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವೋ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ.
ಷಡಂಗಮಾಚರೇದ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾತ್ರಯಾ ಜಾತಿಯುಕ್ತಯಾ.
ಧ್ಯಾನಮಸ್ಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತಾ ಪ್ರಿಯೇ.
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರ- ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ. ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ. ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ.
ಪ್ರಾಂ ಬೀಜಂ. ಪ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ. ಪ್ರೂಂ ಕೀಲಕಂ. ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಧ್ಯಾನಂ.
ತೇಜೋಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಂ ತ್ರಿನಯನಂ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ
ದೇವಂ ಪುಷ್ಪಶರೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕ- ಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರಾಭಯಂ.
ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಕರಪಂಕಜೇ ಮದಗಜಸ್ಕಂಧಾಧಿರೂಢಂ ವಿಭುಂ
ಶಾಸ್ತಾರಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ ಸತತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಮ್ಮೋಹನಂ.
ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಶಿರಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ.
ಕಾಮರೂಪೀ ದೃಶೌ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಮೇ ಶ್ರುತೀ ಸದಾ.
ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಕೃಪಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮುಖಂ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ.
ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಚ ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಪಾತು ಮೇ ಚುಬುಕಂ ಗುರುಃ.
ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಃ.
ಬಾಹೂ ಪಾತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕರೌ ತು ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಃ.
ಭೂತಾಧಿಪೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ.
ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಮಹಾವರೀಃ ಕಮಲಾಕ್ಷೋಽವತಾತ್ ಕಟಿಂ.
ಅಪಾಣಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾರ್ಥವಿತ್ತಮಃ.
ಊರೂ ಪಾತು ಗಜಾರೂಢೋ ವಜ್ರಧಾರೀ ಚ ಜಾನುನೀ.
ಜಂಘೇ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಃ ಪಾದೌ ಪಾತು ಮಹಾಮತಿಃ.
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಶಾರದಃ.
ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಾಘೌಘನಿಕೃಂತನಂ.
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ.
ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯದಂ ದಿವ್ಯಮಣಿಮಾದಿ- ವಿಭೂಷಿತಂ.
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಜನನಂ ಮಹಾವಶ್ಯಕರಂ ಪರಂ.
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಮಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ.
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ.
ಇತಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಣೇಶ ಹೇರಂಬ ಗಜಾನನೇತಿ ಮಹೋದರ ಸ್ವಾನುಭವಪ್ರಕಾಶಿನ್। ವರಿಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿನಾಥ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ। ಅನೇಕವಿಘ್ನಾಂತಕ ವಕ್ರತುಂಡ ಸ್ವಸಂಜ್ಞವಾಸಿಂಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜೇತಿ। ಕವೀಶ ದೇವಾಂತಕನಾಶಕಾರಿನ್ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ। ಮಹೇಶಸೂನೋ ಗಜದೈತ್ಯಶತ್ರೋ ವರೇಣ್ಯಸೂನೋ ವಿಕಟ ತ್ರಿನೇತ್ರ। ಪರೇಶ ಪೃ

Click here to know more..

ರಾಮ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಾಮ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯೋಽತ್ರಾವತೀರ್ಯ ಶಕಲೀಕೃತ- ದೈತ್ಯಕೀರ್ತಿ- ರ್ಯೋಽಯಂ ಚ ಭೂಸುರವರಾರ್ಚಿತ- ರಮ್ಯಮೂರ್ತಿಃ. ತದ್ದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಧಿಯಾಂ ಕೃತತೃಪ್ತಿಪೂರ್ತಿಃ ಸೀತಾಪತಿರ್ಜಯತಿ ಭೂಪತಿಚಕ್ರವರ್ತೀ . ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮೃತೇತ್ಯವಿದುಷಾಮಪ- ಲಾಪಮೇತತ್ ಸೋಢುಂ ನ ಚಾಽರ್ಹತಿ ಮನೋ ಮಮ ನಿಃಸಹಾಯಂ. ವಾಚ್ಛಾಮ್ಯನುಪ್ಲವಮತೋ ಭವತಃ ಸಕಾಶಾ- ಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ತವ

Click here to know more..

ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಅಭೀವರ್ತೇನ ಮಣಿನಾ ಯೇನೇಂದ್ರೋ ಅಭಿವವೃಧೇ । ತೇನಾಸ್ಮಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇಽಭಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ವರ್ಧಯ ॥1॥

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |