கோகுலநாயக அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

நந்தகோபபூபவம்ஶபூஷணம் விபூஷணம்
பூமிபூதிபுரி- பாக்யபாஜனம் பயாபஹம்.
தேனுதர்மரக்ஷணாவ- தீர்ணபூர்ணவிக்ரஹம்
நீலவாரிவாஹ- காந்திகோகுலேஶமாஶ்ரயே.
கோபபாலஸுந்தரீ- கணாவ்ருதம் கலாநிதிம்
ராஸமண்டலீவிஹார- காரிகாமஸுந்தரம்.
பத்மயோநிஶங்கராதி- தேவவ்ருந்தவந்திதம்
நீலவாரிவாஹ- காந்திகோகுலேஶமாஶ்ரயே.
கோபராஜரத்னராஜி- மந்திரானுரிங்கணம்
கோபபாலபாலிகா- கலானுருத்தகாயனம்.
ஸுந்தரீமனோஜபாவ- பாஜனாம்புஜானனம்
நீலவாரிவாஹ- காந்திகோகுலேஶமாஶ்ரயே.
இந்த்ரஸ்ருஷ்டவ்ருஷ்டிவாரி- வாரணோத்த்ருதாசலம்
கம்ஸகேஶிகுஞ்ஜராஜ- துஷ்டதைத்யதாரணம்.
காமதேனுகாரிதாபி- தானகானஶோபிதம்
நீலவாரிவாஹ- காந்திகோகுலேஶமாஶ்ரயே.
கோபிகாக்ருஹாந்தகுப்த- கவ்யசௌர்யசஞ்சலம்
துக்தபாண்டபேதபீத- லஜ்ஜிதாஸ்யபங்கஜம்.
தேனுதூலிதூஸராங்க- ஶோபிஹாரநூபுரம்
நீலவாரிவாஹ- காந்திகோகுலேஶமாஶ்ரயே.
வத்ஸதேனுகோபபால- பீஷணோத்தவஹ்னிபம்
கேகிபிச்சகல்பிதாவதம்ஸ- ஶோபிதானனம்.
வேணுவாத்யமத்ததோஷ- ஸுந்தரீமனோஹரம்
நீலவாரிவாஹ- காந்திகோகுலேஶமாஶ்ரயே.
கர்விதாமரேந்த்ரகல்ப- கல்பிதான்னபோஜனம்
ஶாரதாரவிந்தவ்ருந்த- ஶோபிஹம்ஸஜாரதம்.
திவ்யகந்தலுப்த- ப்ருங்கபாரிஜாதமாலினம்
நீலவாரிவாஹ- காந்திகோகுலேஶமாஶ்ரயே.
வாஸராவஸானகோஷ்ட- காமிகோகணானுகம்
தேனுதோஹதேஹகேஹமோஹ- விஸ்மயக்ரியம்.
ஸ்வீயகோகுலேஶதான- தத்தபக்தரக்ஷணம்
நீலவாரிவாஹ- காந்திகோகுலேஶமாஶ்ரயே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |