ನಾಮ ರಾಮಾಯಣಂ

 

 

ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ.
ಕಾಲಾತ್ಮಕಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ.
ಶೇಷತಲ್ಪಸುಖನಿದ್ರಿತ ರಾಮ.
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಮರಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ.
ಚಂಡಕಿರಣಕುಲಮಂಡನ ರಾಮ.
ಶ್ರೀಮದ್ದಶರಥನಂದನ ರಾಮ.
ಕೌಸಲ್ಯಾಸುಖವರ್ಧನ ರಾಮ.
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಧನ ರಾಮ.
ಘೋರತಾಟಕಾಘಾತಕ ರಾಮ.
ಮಾರೀಚಾದಿನಿಪಾತಕ ರಾಮ.
ಕೌಶಿಕಮಖಸಂರಕ್ಷಕ ರಾಮ.
ಶ್ರೀಮದಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರಕ ರಾಮ.
ಗೌತಮಮುನಿಸಂಪೂಜಿತ ರಾಮ.
ಸುರಮುನಿವರಗಣಸಂಸ್ತುತ ರಾಮ.
ನಾವಿಕಧಾವಿಕಮೃದುಪದ ರಾಮ.
ಮಿಥಿಲಾಪುರಜನಮೋಹಕ ರಾಮ.
ವಿದೇಹಮಾನಸರಂಜಕ ರಾಮ.
ತ್ರ್ಯಂಬಕಕಾರ್ಮುಖಭಂಜಕ ರಾಮ.
ಸೀತಾರ್ಪಿತವರಮಾಲಿಕ ರಾಮ.
ಕೃತವೈವಾಹಿಕಕೌತುಕ ರಾಮ.
ಭಾರ್ಗವದರ್ಪವಿನಾಶಕ ರಾಮ.
ಶ್ರೀಮದಯೋಧ್ಯಾಪಾಲಕ ರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ.
ಅಗಣಿತಗುಣಗಣಭೂಷಿತ ರಾಮ.
ಅವನೀತನಯಾಕಾಮಿತ ರಾಮ.
ರಾಕಾಚಂದ್ರಸಮಾನನ ರಾಮ.
ಪಿತೃವಾಕ್ಯಾಶ್ರಿತಕಾನನ ರಾಮ.
ಪ್ರಿಯಗುಹವಿನಿವೇದಿತಪದ ರಾಮ.
ತತ್ಕ್ಷಾಲಿತನಿಜಮೃದುಪದ ರಾಮ.
ಭರದ್ವಾಜಮುಖಾನಂದಕ ರಾಮ.
ಚಿತ್ರಕೂಟಾದ್ರಿನಿಕೇತನ ರಾಮ.
ದಶರಥಸಂತತಚಿಂತಿತ ರಾಮ.
ಕೈಕೇಯೀತನಯಾರ್ಥಿತ ರಾಮ.
ವಿರಚಿತನಿಜಪಿತೃಕರ್ಮಕ ರಾಮ.
ಭರತಾರ್ಪಿತನಿಜಪಾದುಕ ರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ.
ದಂಡಕಾವನಜನಪಾವನ ರಾಮ.
ದುಷ್ಟವಿರಾಧವಿನಾಶನ ರಾಮ.
ಶರಭಂಗಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾರ್ಚಿತ ರಾಮ.
ಅಗಸ್ತ್ಯಾನುಗ್ರಹವರ್ದಿತ ರಾಮ.
ಗೃಧ್ರಾಧಿಪಸಂಸೇವಿತ ರಾಮ.
ಪಂಚವಟೀತಟಸುಸ್ಥಿತ ರಾಮ.
ಶೂರ್ಪಣಖಾರ್ತ್ತಿವಿಧಾಯಕ ರಾಮ.
ಖರದೂಷಣಮುಖಸೂದಕ ರಾಮ.
ಸೀತಾಪ್ರಿಯಹರಿಣಾನುಗ ರಾಮ.
ಮಾರೀಚಾರ್ತಿಕೃತಾಶುಗ ರಾಮ.
ವಿನಷ್ಟಸೀತಾನ್ವೇಷಕ ರಾಮ.
ಗೃಧ್ರಾಧಿಪಗತಿದಾಯಕ ರಾಮ.
ಶಬರೀದತ್ತಫಲಾಶನ ರಾಮ.
ಕಬಂಧಬಾಹುಚ್ಛೇದನ ರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ.
ಹನುಮತ್ಸೇವಿತನಿಜಪದ ರಾಮ.
ನತಸುಗ್ರೀವಾಭೀಷ್ಟದ ರಾಮ.
ಗರ್ವಿತವಾಲಿಸಂಹಾರಕ ರಾಮ.
ವಾನರದೂತಪ್ರೇಷಕ ರಾಮ.
ಹಿತಕರಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂಯುತ ರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ.
ಕಪಿವರಸಂತತಸಂಸ್ಮೃತ ರಾಮ.
ತದ್ಗತಿವಿಘ್ನಧ್ವಂಸಕ ರಾಮ.
ಸೀತಾಪ್ರಾಣಾಧಾರಕ ರಾಮ.
ದುಷ್ಟದಶಾನನದೂಷಿತ ರಾಮ.
ಶಿಷ್ಟಹನೂಮದ್ಭೂಷಿತ ರಾಮ.
ಸೀತಾವೇದಿತಕಾಕಾವನ ರಾಮ.
ಕೃತಚೂಡಾಮಣಿದರ್ಶನ ರಾಮ.
ಕಪಿವರವಚನಾಶ್ವಾಸಿತ ರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ.
ರಾವಣನಿಧನಪ್ರಸ್ಥಿತ ರಾಮ.
ವಾನರಸೈನ್ಯಸಮಾವೃತ ರಾಮ.
ಶೋಷಿತಶರದೀಶಾರ್ತ್ತಿತ ರಾಮ.
ವಿಭೀಷ್ಣಾಭಯದಾಯಕ ರಾಮ.
ಪರ್ವತಸೇತುನಿಬಂಧಕ ರಾಮ.
ಕುಂಭಕರ್ಣಶಿರಶ್ಛೇದಕ ರಾಮ.
ರಾಕ್ಷಸಸಂಘವಿಮರ್ಧಕ ರಾಮ.
ಅಹಿಮಹಿರಾವಣಚಾರಣ ರಾಮ.
ಸಂಹೃತದಶಮುಖರಾವಣ ರಾಮ.
ವಿಧಿಭವಮುಖಸುರಸಂಸ್ತುತ ರಾಮ.
ಖಃಸ್ಥಿತದಶರಥವೀಕ್ಷಿತ ರಾಮ.
ಸೀತಾದರ್ಶನಮೋದಿತ ರಾಮ.
ಅಭಿಷಿಕ್ತವಿಭೀಷಣನುತ ರಾಮ.
ಪುಷ್ಪಕಯಾನಾರೋಹಣ ರಾಮ.
ಭರದ್ವಾಜಾದಿನಿಷೇವಣ ರಾಮ.
ಭರತಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಕರ ರಾಮ.
ಸಾಕೇತಪುರೀಭೂಷಣ ರಾಮ.
ಸಕಲಸ್ವೀಯಸಮಾನತ ರಾಮ.
ರತ್ನಲಸತ್ಪೀಠಾಸ್ಥಿತ ರಾಮ.
ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಾಲಂಕೃತ ರಾಮ.
ಪಾರ್ಥಿವಕುಲಸಮ್ಮಾನಿತ ರಾಮ.
ವಿಭೀಷಣಾರ್ಪಿತರಂಗಕ ರಾಮ.
ಕೀಶಕುಲಾನುಗ್ರಹಕರ ರಾಮ.
ಸಕಲಜೀವಸಂರಕ್ಷಕ ರಾಮ.
ಸಮಸ್ತಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ.
ಆಗತ ಮುನಿಗಣ ಸಂಸ್ತುತ ರಾಮ.
ವಿಶ್ರುತದಶಕಂಠೋದ್ಭವ ರಾಮ.
ಸೀತಾಲಿಂಗನನಿರ್ವೃತ ರಾಮ.
ನೀತಿಸುರಕ್ಷಿತಜನಪದ ರಾಮ.
ವಿಪಿನತ್ಯಾಜಿತಜನಕಜ ರಾಮ.
ಕಾರಿತಲವಣಾಸುರವಧ ರಾಮ.
ಸ್ವರ್ಗತಶಂಬುಕ ಸಂಸ್ತುತ ರಾಮ.
ಸ್ವತನಯಕುಶಲವನಂದಿತ ರಾಮ.
ಅಶ್ವಮೇಧಕ್ರತುದೀಕ್ಷಿತ ರಾಮ.
ಕಾಲಾವೇದಿತಸುರಪದ ರಾಮ.
ಆಯೋಧ್ಯಕಜನಮುಕ್ತಿತ ರಾಮ.
ವಿಧಿಮುಖವಿಭುದಾನಂದಕ ರಾಮ.
ತೇಜೋಮಯನಿಜರೂಪಕ ರಾಮ.
ಸಂಸೃತಿಬಂಧವಿಮೋಚಕ ರಾಮ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನತತ್ಪರ ರಾಮ.
ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಮುಕ್ತಿದ ರಾಮ.
ಸರ್ವಚರಾಚರಪಾಲಕ ರಾಮ.
ಸರ್ವಭವಾಮಯವಾರಕ ರಾಮ.
ವೈಕುಂಠಾಲಯಸಂಸ್ತಿತ ರಾಮ.
ನಿತ್ಯನಂದಪದಸ್ತಿತ ರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾರಾಮ.
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |