జగన్నాథ అష్టక స్తోత్రం

Jagannatha Ashtakam

 

కదాచిత్ కాలిందీతటవిపినసంగీతకవరో
ముదా గోపీనారీవదన- కమలాస్వాదమధుపః.
రమాశంభుబ్రహ్మామరపతి- గణేశార్చితపదో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే.
భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే
దుకూలం నేత్రాంతే సహచరకటాక్షం చ విదధత్.
సదా శ్రీమద్బృందావనవసతి- లీలాపరిచయో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే.
మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరే
వసన్ప్రాసాదాంతః సహజబలభద్రేణ బలినా.
సుభద్రామధ్యస్థః సకలసురసేవావసరదో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే.
కృపాపారావారః సజలజలదశ్రేణిరుచిరో
రమావాణీసోమ- స్ఫురదమలపద్మోద్భవముఖైః.
సురేంద్రైరారాధ్యః శ్రుతిగణశిఖాగీతచరితో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే.
రథారూఢో గచ్ఛన్పథి మిలితభూదేవపటలైః
స్తుతిప్రాదుర్భావం ప్రతిపదముపాకర్ణ్య సదయః.
దయాసింధుర్బంధుః సకలజగతాం సింధుసుతయా
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే.
పరబ్రహ్మాపీడః కువలయదలోత్ఫుల్లనయనో
నివాసీ నీలాద్రౌ నిహితచరణోఽనంతశిరసి.
రసానందో రాధాసరసవపురాలింగనసుఖో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే.
న వై ప్రార్థ్యం రాజ్యం న చ కనకతా భోగవిభవే
న యాచేఽహం రమ్యాం నిఖిలజనకామ్యాం వరవధూం.
సదా కాలే కాలే ప్రథమపతినా గీతచరితో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే.
హర త్వం సంసారం ద్రుతతరమసారం సురపతే
హర త్వం పాపానాం వితతిమపరాం యాదవపతే.
అహో దీనానాథం నిహితమచలం పాతుమనిశం
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |