భజ గోవిందం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

భజ గోవిందం భజ గోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే.
సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే
నహి నహి రక్షతి డుకృఞ్కరణే.
మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం
కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణాం.
యల్లభసే నిజకర్మోపాత్తం
విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం.
నారీస్తనభరనాభీదేశం
దృష్ట్వా మా గా మోహావేశం.
ఏతన్మాంసవసాదివికారం
మనసి విచింతయ వారం వారం.
నలినీదలగతజలమతితరలం
తద్వజ్జీవితమతిశయచపలం.
విద్ధి వ్యాధ్యభిమానగ్రస్తం
లోకం శోకహతం చ సమస్తం.
యానద్విత్తోపార్జనసక్త-
స్తావన్నిజపరివారో రక్తః.
పశ్చాజ్జీవతి జర్జరదేహే
వార్తాం కోఽపి న పృచ్ఛతి గేహే.
యావత్పవనో నివసతి దేహే
తావత్పృచ్ఛతి కుశలం గేహే.
గతవతి వాయౌ దేహాపాయే
భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే.
బాలస్తావత్ క్రీడాసక్త-
స్తరుణస్తావత్ తరుణీసక్తః.
వృద్ధస్తావచ్చింతాసక్తః
పరే బ్రహ్మణి కోఽపి న సక్తః.
కా తే కాంతా కస్తే పుత్రః
సంసారోఽయమతీవ విచిత్రః.
కస్య త్వం కః కుత ఆయాత-
స్తత్త్వం చింతయ యదిదం భ్రాంతః.
సత్సంగత్వే నిఃసంగత్వం
నిఃసంగత్వే నిర్మోహత్వం.
నిర్మోహత్వే నిశ్చలితత్వం
నిశ్చలితత్వే జీవన్ముక్తి.
వయసి గతే కః కామవికారః
శుష్కే నీరే కః కాసారః.
క్షీణే విత్తే కః పరివారో
జ్ఞాతే తత్త్వే కః సంసారః.
మా కురు ధనజనయౌవనగర్వం
హరతి నిమేషాత్ కాలః సర్వం.
మాయామయమిదమఖిలం హిత్వా
బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా.
దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాతః
శిశిరవసంతౌ పునరాయాతః.
కాలః క్రీడతి గచ్ఛత్యాయు-
స్తదపి న ముంచత్యాశావాయుః.
కా తే కాంతాధనగతచింతా
వాతుల కిం తవ నాస్తి నియంతా.
త్రిజగతి సజ్జనసంగతిరేకా
భవతి భవార్ణవతరణే నౌకా.
జటిలీ ముండీ లుంచితకేశః
కాషాయాంబరబహుకృతవేషః.
పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూఢో
హ్యుదరనిమిత్తం బహుకృతవేషః.
అంగం గలితం పలితం ముండం
దశనవిహీనం జాతం తుండం.
వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం
తదపి న ముంచత్యాశాపిండం.
అగ్రే వహ్నిః పృష్ఠే భానూ
రాత్రౌ చుబుకసమర్పితజానుః.
కరతలభిక్షస్తరుతలవాస-
స్తదపి న ముంచత్యాశాపాశః.
కురుతే గంగాసాగరగమనం
బ్రతపరిపాలనమథవా దానం.
జ్ఞానవిహీనః సర్వమతేన
ముక్తిం న భజతి జన్మశతేన.
సురమందిరతరుమూలనివాసః
శయ్యా భూతలమజినం వాసః.
సర్వపరిగ్రహభోగత్యాగః
కస్య సుఖం న కరోతి విరాగః.
యోగరతో వా భోగరతో వా
సంగరతో వా సంగవిహీనః.
యస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం
నందతి నందతి నందత్యేవ.
భగవద్గీతా కించిదధీతా
గంగాజలలవకణికా పీతా.
సకృదపి యేన మురారిసమర్చా
క్రియతే తస్య యమేన న చర్చా.
పునరపి జననం పునపరి మరణం
పునరపి జననీజఠరే శయనం.
ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే
కృపయాఽపారే పాహి మురారే.
రథ్యాకర్పటవిరచితకంథః
పుణ్యాపుణ్యవివర్జితపంథః.
యోగీ యోగనియోజితచిత్తో
రమతే బాలోన్మత్తవదేవ.
కస్త్వం కోఽహం కుత ఆయాతః
కా మే జననీ కో మే తాతః.
ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం
విశ్వం త్యక్త్వా స్వప్నవిచారం.
త్వయి మయి చాన్యత్రైకో విష్ణు-
ర్వ్యర్థం కుప్యసి మయ్యసహిష్ణుః.
సర్వస్మిన్నపి పశ్యాత్మానం
సర్వత్రోత్సృజ భేదాజ్ఞానం.
శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బంధౌ
మా కురు యత్నం విగ్రహసంధౌ.
భవ సమచిత్తః సర్వత్ర త్వం
వాంఛస్యచిరాద్యది విష్ణుత్వం.
కామం క్రోధం లోభం మోహం
త్యక్త్వాత్మానం భావయ కోఽహం.
ఆత్మజ్ఞానవిహీనా మూఢా-
స్తే పచ్యంతే నరకనిగూఢాః.
గేయం గీతానామసహస్రం
ధ్యేయం శ్రీపతిరూపమజస్రం.
నేయం సజ్జనసంగే చిత్తం
దేయం దీనజనాయ చ విత్తం.
సుఖతః క్రియతే రామాభోగః
పశ్చాద్ధంత శరీరే రోగః.
యద్యపి లోకే మరణం శరణం
తదపి న ముంచతి పాపాచరణం.
అర్థమనర్థం భావయ నిత్యం
నాస్తి తతః సుఖలేశః సత్యం.
పుత్రాదపి ధనభాజాం భీతిః
సర్వత్రైషా విహితా రీతిః.
ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం
నిత్యానిత్యవివేకవిచారం.
జాప్యసమేతసమాధివిధానం
కుర్వవధానం మహదవధానం.
గురుచరణాంబుజనిర్భరభక్తః
సంసారాదచిరాద్భవ ముక్తః.
సేంద్రియమానసనియమాదేవం
ద్రక్ష్యసి నిజహృదయస్థం దేవం.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3342995