దశావతార స్తవం

నీలం శరీరకర- ధారితశంఖచక్రం
రక్తాంబరంద్వినయనం సురసౌమ్యమాద్యం.
పుణ్యామృతార్ణవవహం పరమం పవిత్రం
మత్స్యావతారమమరేంద్ర- పతేర్భజేఽహం.
ఆశ్చర్యదం గరుడవాహనమాదికూర్మం
భక్తస్తుతం సుఖభవం ముదితాశయేశం.
వార్యుద్భవం జలశయం చ జనార్దనం తం
కూర్మావతారమమరేంద్ర- పతేర్భజేఽహం.
బ్రహ్మాండకర్తృక-మరూపమనాదిభూతం
కారుణ్యపూర్ణమజరం శుభదాయకం కం.
సర్వంసహాసుపరి- రక్షకముత్తమాంగం
వందే వరాహమపరాజిత- మాదిమూర్తిం.
సచ్చిన్మయం బలవతాం బలినం వరేణ్యం
భక్తార్తినాశనపరం భువనేశముగ్రం.
అక్షోభ్యమన్నద- మనేకకలాప్రవీణం
వందే నృసింహదనుజ- ప్రకృతోన్మథం తం.
ధ్యేయం పరం మునిజనప్రణుతం ప్రియేశం
యోగీశ్వరం జితరిపుం కలికల్మషఘ్నం.
వైకుంఠగం చ సమశక్తిసమన్వితం తం
వామాకృతిం బలినిబర్హణమర్చయేఽహం.
శౌర్యప్రదం చ రణవీరమణుస్థితం తం
వర్చస్వినం మనుజసౌఖ్యకరం ప్రసన్నం.
దేవం యతీశ్వరమతీవ దయాప్రపూర్ణం
వందే సశస్త్రమజరం పరశుప్రహస్తం.
శాస్తారముత్తమమూద్భవ- వంశరత్నం
సీతేశమచ్యుతమనంత- మపారధీరం.
ఉర్వీపతిం వరదమాదిసురైర్నుతం తం
వందే దశాస్యదహనం నయనాభిరామం.
సంకర్షణం చ బలదేవమనేకరూపం
నీలాంబరం జయవరాభయసీరపాణిం.
తాలాంగమాదిమహితం హలినం సురేశం
వందే హలాయుధమజం బలభద్రమీశం.
మాలామణిప్రఖర- శోభితమేకమగ్ర్యం
గోపాలకం సకలకామఫలప్రదం తం.
పీతాంబరం వధితకంసమశేషకీర్తిం
దామోదరం గరుడధోరణమర్చయేఽహం.
సంసారదుఃఖదహనం సబలం సురాంశం
పుణ్యాత్మభిః కృతవివేకమపారరూపం.
పాపాకృతిప్రమథనం పరమేశమాద్య-
మశ్వాననం కలిజకల్కినమర్చయేఽహం.
దశావతారోత్తమస్తోత్రరత్నం
పఠేన్ముదా హి భక్తిమానాప్తకీర్తిః.
భవేత్ సదా భువి స్థితో మోక్షకామో
లభేత చోత్తమాం గతిం సాధుచేతాః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

44.8K
1.0K

Comments

ecwny

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |