హరి దశావతార స్తోత్రం

ప్రలయోదన్వదుదీర్ణజల- విహారానివిశాంగం.
కమలాకాంతమండిత- విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
చరమాంగోర్ద్ధతమందరతటినం కూర్మశరీరం.
కమలాకాంతమండిత- విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
సితదంష్ట్రోద్ధృత- కాశ్యపతనయం సూకరరూపం.
కమలాకాంతమండిత- విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
నిశితప్రాగ్రనఖేన జితసురారిం నరసింహం.
కమలాకాంతమండిత- విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
త్రిపదవ్యాప్తచతుర్దశభువనం వామనరూపం.
కమలాకాంతమండిత- విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
క్షపితక్షత్రియవంశనగధరం భార్గవరామం.
కమలాకాంతమండిత- విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
దయితాచోరనిబర్హణనిపుణం రాఘవరామం.
కమలాకాంతమండిత- విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
మురలీనిస్వనమోహితవనితం యాదవకృష్ణం.
కమలాకాంతమండిత-విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
పటుచాటికృతనిస్ఫుటజననం శ్రీఘనసంజ్ఞం.
కమలాకాంతమండిత- విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
పరినిర్మూలితదుష్టజనకులం విష్ణుయశోజం.
కమలాకాంతమండిత- విభవాబ్ధిం హరిమీడే.
అకృతేమాం విజయధ్వజవరతీర్థో హరిగాథాం.
అయతే ప్రీతిమలం సపది యయా శ్రీరమణోయం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |