అష్టభుజ అష్టక స్తోత్రం

గజేంద్రరక్షాత్వరితం భవంతం గ్రాహైరివాహం విషయైర్వికృష్టః.
అపారవిజ్ఞానదయానుభావమాప్తం సతామష్టభుజం ప్రపద్యే.
త్వదేకశేషోఽహమనాత్మ- తంత్రస్త్వత్పాదలిప్సాం దిశతా త్వయైవ.
అసత్సమోఽప్యష్టభుజాస్పదేశ సత్తామిదానీముపలంభితోఽస్మి.
స్వరూపరూపాస్త్రవిభూషణాద్యైః పరత్వచింతాం త్వయి దుర్నివారాం.
భోగే మృదూపక్రమతామభీప్సన్ శీలాదిభిర్వారయసీవ పుంసాం.
శక్తిం శరణ్యాంతరశబ్దభాజాం సారం చ సంతోల్య ఫలాంతరాణాం.
త్వద్దాస్యహేతోస్త్వయి నిర్విశంకం న్యస్తాత్మనాం నాథ విభర్షి భారం.
అభీతిహేతోరనువర్తనీయం నాథ త్వదన్యం న విభావయామి.
భయం కుతః స్యాత్త్వయి సానుకంపే రక్షా కుతః స్యాత్త్వయి జాతరోషే.
త్వదేకతంత్రం కమలాసహాయ స్వేనైవ మాం రక్షితుమర్హసి త్వం.
త్వయి ప్రవృత్తే మమ కిం ప్రయాసైస్త్వయ్యప్రవృత్తే మమ కిం ప్రయాసైః.
సమాధిభంగేష్వపి సంపతత్సు శరణ్యభూతే త్వయి బద్ధకక్ష్యే.
అపత్రపే సోఢుమకించనోఽహం దూరాధిరోహం పతనం చ నాథ.
ప్రాప్తాభిలాషం త్వదనుగ్రహాన్మాం పద్మానిషేవ్యే తవ పాదపద్మే.
ఆదేహపాతాదపరాధ- దూరమాత్మాంతకైంకర్యరసం విధేయాః.
ప్రపన్నజనపాథేయం ప్రపిత్సూనాం రసాయనం.
శ్రేయసే జగతామేతచ్ఛ్రీమదష్టభుజాష్టకం.
శరణాగతసంత్రాణత్వరా ద్విగుణబాహునా.
హరిణా వేంకటేశీయా స్తుతిః స్వీక్రియతామియం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |