హయగ్రీవ స్తోత్రం

 

 

నమోఽస్తు నీరాయణమందిరాయ
నమోఽస్తు హారాయణకంధరాయ.
నమోఽస్తు పారాయణచర్చితాయ
నమోఽస్తు నారాయణ తేఽర్చితాయ.
నమోఽస్తు మత్స్యాయ లయాబ్ధిగాయ
నమోఽస్తు కూర్మాయ పయోబ్ధిగాయ.
నమో వరాహాయ ధరాధరాయ
నమో నృసింహాయ పరాత్పరాయ.
నమోఽస్తు శక్రాశ్రయవామనాయ
నమోఽస్తు విప్రోత్సవభార్గవాయ.
నమోఽస్తు సీతాహితరాఘవాయ.
నమోఽస్తు పార్థస్తుతయాదవాయ.
నమోఽస్తు బుద్ధాయ విమోహకాయ
నమోఽస్తు తే కల్కిపదోదితాయ.
నమోఽస్తు పూర్ణామితసద్గుణాయ
సమస్తనాథాయ హయాననాయ.
కరస్థ- శంఖోల్లసదక్షమాలా-
ప్రబోధముద్రాభయ- పుస్తకాయ.
నమోఽస్తు వక్త్రోద్గిరదాగమాయ
నిరస్తహేయాయ హయాననాయ.
రమాసమాకార- చతుష్టయేన
రమాచతుర్దిక్షు నిషేవితాయ.
నమోఽస్తు పార్శ్వద్వయకద్విరూప-
శ్రియాభిషిక్తాయ హయాననాయ.
కిరీటపట్టాంగద- హారకాంచీ-
సురత్నపీతాంబర- నూపురాద్యైః.
విరాజితాంగాయ నమోఽస్తు తుభ్యం
సురైః పరీతాయ హయాననాయ.
విశేషకోటీందు- నిభప్రభాయ
విశేషతో మధ్వమునిప్రియాయ.
విముక్తవంద్యాయ నమోఽస్తు విశ్వగ్-
విధూతవిఘ్నాయ హయాననాయ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |