మహావిష్ణు స్తుతి

నమస్తుభ్యం భగవతే వాసుదేవాయ ధీమహి|
ప్రద్యుమ్నాయానిరుద్ధాయ నమః సంకర్షణాయ చ|
నమో విజ్ఞానమాత్రాయ పరమానందమూర్తయే|
ఆత్మారామాయ శాంతాయ నివృత్తద్వైతదృష్టయే|
త్వద్రూపాణి చ సర్వాణి తస్మాత్తుభ్యం నమో నమః|
హృషీకేశాయ మహతే నమస్తేఽనంతమూర్తయే|
యస్మిన్నిదం యతశ్చైతత్ తిష్ఠత్యగ్రేఽపి జాయతే|
మృణ్మయీం వహసి క్షోణీం తస్మై తే బ్రహ్మణే నమః|
యన్న స్పృశంతి న విదుర్మనోబుద్ధీంద్రియాసవః|
అంతర్బహిస్త్వం చరతి వ్యోమతుల్యం నమామ్యహం|
ఓం నమో భగవతే మహాపురుషాయ మహాభూతపతయే సకలసత్త్వభావివ్రీడనికర- కమలరేణూత్పలనిభధర్మాఖ్యవిద్యయా చరణారవిందయుగల పరమేష్ఠిన్ నమస్తే|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

31.7K

Comments

bxb5z

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |