అచ్యుతాష్టకం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం
కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం.
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే.
అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం
మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితం.
ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం
దేవకీనందనం నందజం సందధే.
విష్ణవే జిష్ణవే శంఖినే చక్రిణే
రుక్మిణీరాగిణే జానకీజానయే.
వల్లవీవల్లభా-
యార్చితాయాత్మనే
కంసవిధ్వంసినే వంశినే తే నమః.
కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణ
శ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే.
అచ్యుతానంద హే మాధవాధోక్షజ
ద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక.
రాక్షసక్షోభితః సీతయా శోభితో
దండకారణ్యభూ-
పుణ్యతాకారణం.
లక్ష్మణేనాన్వితో వానరైః సేవితో
ఽగస్త్యసంపూజితో రాఘవః పాతు మాం.
ధేనుకారిష్టహా-
నిష్కృద్ద్వేషిణాం
కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః.
పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో
బాలగోపాలకః పాతు మాం సర్వదా.
విద్యుదుద్యోతవత్ప్రస్ఫురద్వాససం
ప్రావృడంభోద-
వత్ప్రోల్లసద్విగ్రహం.
వన్యయా మాలయా శోభితోరఃస్థలం
లోహితాంఘ్రిద్వయం వారిజాక్షం భజే.
కుంచితైః కుంతలైర్భ్రాజమానాననం
రత్నమౌలిం లసత్కుండలం గండయోః.
హారకేయూరకం కంకణప్రోజ్జ్వలం
కింకిణీమంజులం శ్యామలం తం భజే.
అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం
ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషః సస్పృహం.
వృత్తతః సుందరం వేద్యవిశ్వంభరం
తస్య వశ్యో హరిర్జాయతే సత్వరం.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475