మృత్యుహరణ నారాయణ స్తోత్రం

నారాయణం సహస్రాక్షం పద్మనాభం పురాతనం.
హృషీకేశం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి.
గోవిందం పుండరీకాక్ష- మనంతమజమవ్యయం.
కేశవం చ ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి.
వాసుదేవం జగద్యోనిం భానువర్ణమతీంద్రియం.
దామోదరం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి.
శంఖచక్రధరం దేవం ఛత్రరూపిణమవ్యయం.
అధోక్షజం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి.
వారాహం వామనం విష్ణుం నరసింహం జనార్దనం.
మాధవం చ ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి.
పురుషం పుష్కరం పుణ్యం క్షేమబీజం జగత్పతిం.
లోకనాథం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి.
భూతాత్మానం మహాత్మానం జగద్యోనిమయోనిజం.
విశ్వరూపం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి.
సహస్రశిరసం దేవం వ్యక్తావ్యక్తం సనాతనం.
మహాయోగం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |