సుదర్శన స్తుతి

సహస్రాదిత్యసంకాశం సహస్రవదనం పరం.
సహస్రదోఃసహస్రారం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనం.
రణత్కంకిణిజాలేన రాక్షసఘ్నం మహాద్భుతం.
వ్యాప్తకేశం విరూపాక్షం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనం.
ప్రాకారసహితం మంత్రం వదంతం శత్రునిగ్రహం.
భూషణైర్భూషితకరం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనం.
పుష్కరస్థమనిర్దేశ్యం మహామంత్రేణ సంయుతం.
శివం ప్రసన్నవదనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనం.
హుంకారభైరవం భీమం ప్రపన్నార్తిహరం ప్రియం.
సర్వపాపప్రశమనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనం.
అనంతహారకేయూర- ముకుటాదివిభూషితం.
సర్వపాపప్రశమనం ప్రపద్యేఽహం సుదర్శనం.
ఏతైః షడ్భిస్తుతో దేవో భగవాంచ్ఛ్రీసుదర్శనః.
రక్షాం కరోతి సర్వత్ర కరోతి విజయం సదా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |