సత్యనారాయణ ఆర్తీ

జయ లక్ష్మీ రమణా.
స్వామీ జయ లక్ష్మీ రమణా.
సత్యనారాయణ స్వామీ జన పాతక హరణా.
జయ లక్ష్మీ రమణా.
రతన జడత సింహాసన అద్భుత ఛబీ రాజే.
నారద కహత నిరంజన ఘంటా ధున బాజే.
జయ లక్ష్మీ రమణా.
ప్రగట భఏ కలి కారణ ద్విజ కో దర్శ దియో.
బూఢో బ్రాహ్మణ బనకర కంచన మహల కియో.
జయ లక్ష్మీ రమణా.
దుర్బల భీల కఠారో ఇన పర కృపా కరీ.
చంద్రచూడ ఏక రాజా జినకీ విపతి హరీ.
జయ లక్ష్మీ రమణా.
వైశ్య మనోరథ పాయో శ్రద్ధా తజ దీనీ.
సో ఫల భోగ్యో ప్రభుజీ ఫిర స్తుతి కీనీ.
జయ లక్ష్మీ రమణా.
భావ భక్తి కే కారణ ఛిన ఛిన రూప ధరయో.
శ్రద్ధా ధారణ కీనీ తినకో కాజ సరయో.
జయ లక్ష్మీ రమణా.
గ్వాల బాల సంగ రాజా వన మేం భక్తి కరీ.
మనవాంఛిత ఫల దీన్హా దీనదయాల హరీ.
జయ లక్ష్మీ రమణా.
చఢత ప్రసాద సవాయో కదలీ ఫల మేవా.
ధూప దీప తులసీ సే రాజీ సత్యదేవా.
జయ లక్ష్మీ రమణా.
శ్రీసత్యనారాయణ జీ కీ ఆరతీ జో కోఈ గావే.
కహత శివానంద స్వామీ మనవాంఛిత పావే.
జయ లక్ష్మీ రమణా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

తోటకాష్టకం

తోటకాష్టకం

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్కథితార్థనిధే. హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకరదేశిక మే శరణం.

Click here to know more..

అనిలాత్మజ స్తుతి

అనిలాత్మజ స్తుతి

ప్రసన్నమానసం ముదా జితేంద్రియం చతుష్కరం గదాధరం కృతిప్రియం. విదం చ కేసరీసుతం దృఢవ్రతం భజే సదాఽనిలాత్మజం సురార్చితం. అభీప్సితైక- రామనామకీర్తనం స్వభక్తయూథ- చిత్తపద్మభాస్కరం. సమస్తరోగనాశకం మనోజవం భజే సదాఽనిలాత్మజం సురార్చితం. మహత్పరాక్రమం వరిష్ఠమక్షయం కవిత్వశక

Click here to know more..

ధనిష్ఠ నక్షత్రం

ధనిష్ఠ నక్షత్రం

ధనిష్ఠ నక్షత్రం - లక్షణాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, వృత్తి, అదృష్ట రాయి, అనుకూలమైన రంగులు, పేర్లు, వివాహ జీవితం, పరిహారాలు, మంత్రం....

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |