హరిపదాష్టక స్తోత్రం

భుజగతల్పగతం ఘనసుందరం
గరుడవాహనమంబుజలోచనం.
నలినచక్రగదాధరమవ్యయం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
అలికులాసితకోమలకుంతలం
విమలపీతదుకూలమనోహరం.
జలధిజాశ్రితవామకలేవరం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
కిము జపైశ్చ తపోభిరుతాధ్వరై-
రపి కిముత్తమతీర్థనిషేవణైః.
కిముత శాస్త్రకదంబవిలోకణై-
ర్భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
మనుజదేహమిమం భువి దుర్లభం
సమధిగమ్య సురైరపి వాంఛితం.
విషయలంపటతామవహాయ వై
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
న వనితా న సుతో న సహోదరో
న హి పితా జననీ న చ బాంధవాః.
వ్రజతి సాకమనేన జనేన వై
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
సకలమేవ చలం సచరాఽచరం
జగదిదం సుతరాం ధనయౌవనం.
సమవలోక్య వివేకదృశా ద్రుతం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
వివిధరోగయుతం క్షణభంగురం
పరవశం నవమార్గమనాకులం.
పరినిరీక్ష్య శరీరమిదం స్వకం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
మునివరైరనిశం హృది భావితం
శివవిరించిమహేంద్రనుతం సదా.
మరణజన్మజరాభయమోచనం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
హరిపదాష్టకమేతదనుత్తమం
పరమహంసజనేన సమీరితం.
పఠతి యస్తు సమాహితచేతసా
వ్రజతి విష్ణుపదం స నరో ధ్రువం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |