హరిపదాష్టక స్తోత్రం

భుజగతల్పగతం ఘనసుందరం
గరుడవాహనమంబుజలోచనం.
నలినచక్రగదాధరమవ్యయం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
అలికులాసితకోమలకుంతలం
విమలపీతదుకూలమనోహరం.
జలధిజాశ్రితవామకలేవరం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
కిము జపైశ్చ తపోభిరుతాధ్వరై-
రపి కిముత్తమతీర్థనిషేవణైః.
కిముత శాస్త్రకదంబవిలోకణై-
ర్భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
మనుజదేహమిమం భువి దుర్లభం
సమధిగమ్య సురైరపి వాంఛితం.
విషయలంపటతామవహాయ వై
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
న వనితా న సుతో న సహోదరో
న హి పితా జననీ న చ బాంధవాః.
వ్రజతి సాకమనేన జనేన వై
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
సకలమేవ చలం సచరాఽచరం
జగదిదం సుతరాం ధనయౌవనం.
సమవలోక్య వివేకదృశా ద్రుతం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
వివిధరోగయుతం క్షణభంగురం
పరవశం నవమార్గమనాకులం.
పరినిరీక్ష్య శరీరమిదం స్వకం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
మునివరైరనిశం హృది భావితం
శివవిరించిమహేంద్రనుతం సదా.
మరణజన్మజరాభయమోచనం
భజత రే మనుజాః కమలాపతిం.
హరిపదాష్టకమేతదనుత్తమం
పరమహంసజనేన సమీరితం.
పఠతి యస్తు సమాహితచేతసా
వ్రజతి విష్ణుపదం స నరో ధ్రువం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ఋణహర గణేశ స్తోత్రం

ఋణహర గణేశ స్తోత్రం

ఓం సిందూరవర్ణం ద్విభుజం గణేశం లంబోదరం పద్మదలే నివిష్టం। బ్రహ్మాదిదేవైః పరిసేవ్యమానం సిద్ధైర్యుతం తం ప్రణమామి దేవం॥ సృష్ట్యాదౌ బ్రహ్మణా సమ్యక్ పూజితః ఫలసిద్ధయే। సదైవ పార్వతీపుత్రో ఋణనాశం కరోతు మే॥ త్రిపురస్య వధాత్ పూర్వం శంభునా సమ్యగర్చితః। సదైవ పార్వతీపుత

Click here to know more..

ధర్మశాస్తా కవచం

ధర్మశాస్తా కవచం

అథ ధర్మశాస్తాకవచం. ఓం దేవ్యువాచ - భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక. ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే. మహావ్యాధిమహావ్యాల- ఘోరరాజైః సమావృతే. దుఃస్వప్నఘోరసంతాపై- ర్దుర్వినీతైః సమావృతే. స్వధర్మవిరతే మార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా. తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తి

Click here to know more..

ఓం నమః శివాయ

ఓం నమః శివాయ

ఓం నమః శివాయ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |