துர்கா அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

வந்தே நிர்பாதகருணாமருணாம் ஶரணாவனீம்.
காமபூர்ணஜகாராத்ய- ஶ்ரீபீடாந்தர்நிவாஸினீம்.
ப்ரஸித்தாம் பரமேஶானீம் நானாதனுஷு ஜாக்ரதீம்.
அத்வயானந்தஸந்தோஹ- மாலினீம் ஶ்ரேயஸே ஶ்ரயே.
ஜாக்ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாதௌ ப்ரதிவ்யக்தி விலக்ஷணாம்.
ஸேவே ஸைரிபஸம்மர்தரக்ஷணேஷு க்ருதக்ஷணாம்.
தத்தத்காலஸமுத்பூத- ராமக்ருஷ்ணாதிஸேவிதாம்.
ஏகதா தஶதா க்வாபி பஹுதா ஶக்திமாஶ்ரயே.
ஸ்தவீமி பரமேஶானீம் மஹேஶ்வரகுடும்பினீம்.
ஸுதக்ஷிணாமன்னபூர்ணாம் லம்போதரபயஸ்வினீம்.
மேதாஸாம்ராஜ்யதீக்ஷாதி- வீக்ஷாரோஹஸ்வரூபிகாம்.
தாமாலம்பே ஶிவாலம்பாம் ப்ரஸாதரூபிகாம்.
அவாமா வாமபாகேஷு தக்ஷிணேஷ்வபி தக்ஷிணா.
அத்வயாபி த்வயாகாரா ஹ்ருதயாம்போஜகாவதாத்.
மந்த்ரபாவனயா தீப்தாமவர்ணாம் வர்ணரூபிணீம்.
பராம் கந்தலிகாம் த்யாயன் ப்ரஸாதமதிகச்சதி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |