దుర్గా ప్రార్థనా

ఏతావంతం సమయం సర్వాపద్భ్యోఽపి రక్షణం కృత్వా.
గ్రామస్య పరమిదానీం తాటస్థ్యం కేన వహసి దుర్గాంబ.
అపరాధా బహుశః ఖలు పుత్రాణాం ప్రతిపదం భవంత్యేవ.
కో వా సహతే లోకే సర్వాంస్తాన్ మాతరం విహాయైకాం.
మా భజ మా భజ దుర్గే తాటస్థ్యం పుత్రకేషు దీనేషు.
కే వా గృహ్ణంతి సుతాన్ మాత్రా త్యక్తాన్ వదాంబికే లోకే.
ఇతః పరం వా జగదంబ జాతు గ్రామస్య రోగప్రముఖావతోఽస్య.
న స్యుస్తథా కుర్వచలాం కృపామిత్యభ్యర్థనాం మే సఫలీకురుష్వ.
పాపహీనజనతావనదక్షాః సంతి నిర్జరవరా న కియంతః.
పాపపూర్ణజనరక్షణదక్షాస్త్వాం వినా భువి పరాం న విలోకే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

దుర్గా స్తవం

దుర్గా స్తవం

సన్నద్ధసింహస్కంధస్థాం స్వర్ణవర్ణాం మనోరమాం. పూర్ణేందువదనాం దుర్గాం వర్ణయామి గుణార్ణవాం. కిరీటహారగేరైవేయ- నూపురాంగదకంకణైః. రత్నకాంచ్యా రత్నచిత్రకుచకంచుకతేజసా. విరాజమానా రుచిరాంబరా కింకిణిమండితా. రత్నమేఖలయా రత్నవాసోపరివిభూషితా. వీరశృంఖలయా శోభిచారుపాదసరోరుహా

Click here to know more..

మనీషా పంచకం

మనీషా పంచకం

ప్రత్యగ్వస్తుని నిస్తరంగసహజా- నందావబోధాంబుధౌ విప్రోఽయం శ్వపచోఽయమిత్యపి మహాన్కోఽయం విభేదభ్రమః. కిం గంగాంబుని బింబితేఽమ్బరమణౌ చాండాలవీథీపయః పూరే వాఽన్తరమస్తి కాంచనఘటీమృత్కుంభ- యోర్వాఽమ్బరే. జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తిషు స్ఫుటతరా యా సంవిదుజ్జృంభతే యా బ్రహ్మాదిపిప

Click here to know more..

లలితాదేవి ఆశీర్వాదం కోరుతూ ప్రార్థన

లలితాదేవి ఆశీర్వాదం కోరుతూ ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |