దుర్గా ప్రార్థనా

ఏతావంతం సమయం సర్వాపద్భ్యోఽపి రక్షణం కృత్వా.
గ్రామస్య పరమిదానీం తాటస్థ్యం కేన వహసి దుర్గాంబ.
అపరాధా బహుశః ఖలు పుత్రాణాం ప్రతిపదం భవంత్యేవ.
కో వా సహతే లోకే సర్వాంస్తాన్ మాతరం విహాయైకాం.
మా భజ మా భజ దుర్గే తాటస్థ్యం పుత్రకేషు దీనేషు.
కే వా గృహ్ణంతి సుతాన్ మాత్రా త్యక్తాన్ వదాంబికే లోకే.
ఇతః పరం వా జగదంబ జాతు గ్రామస్య రోగప్రముఖావతోఽస్య.
న స్యుస్తథా కుర్వచలాం కృపామిత్యభ్యర్థనాం మే సఫలీకురుష్వ.
పాపహీనజనతావనదక్షాః సంతి నిర్జరవరా న కియంతః.
పాపపూర్ణజనరక్షణదక్షాస్త్వాం వినా భువి పరాం న విలోకే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

95.4K

Comments

iwwny
Impressive! 😲🌟👏 -Anjali Iyer

Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |