హిరణ్మయీ స్తోత్రం

క్షీరసింధుసుతాం దేవీం కోట్యాదిత్యసమప్రభాం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
వరదాం ధనదాం నంద్యాం ప్రకాశత్కనకస్రజాం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
ఆద్యంతరహితాం నిత్యాం శ్రీహరేరురసి స్థితాం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
పద్మాసనసమాసీనాం పద్మనాభసధర్మిణీం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
దేవిదానవగంధర్వసేవితాం సేవకాశ్రయాం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
హిరణ్మయ్యా నుతిం నిత్యం యః పఠత్యథ యత్నతః|
ప్రాప్నోతి ప్రభుతాం ప్రీతిం ధనం మానం జనో ధ్రువం|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |