നവഗ്രഹ ധ്യാന സ്തോത്രം

പ്രത്യക്ഷദേവം വിശദം സഹസ്രമരീചിഭിഃ ശോഭിതഭൂമിദേശം.
സപ്താശ്വഗം സദ്ധ്വജഹസ്തമാദ്യം ദേവം ഭജേഽഹം മിഹിരം ഹൃദബ്ജേ.
ശംഖപ്രഭമേണപ്രിയം ശശാങ്കമീശാനമൗലി- സ്ഥിതമീഡ്യവൃത്തം.
തമീപതിം നീരജയുഗ്മഹസ്തം ധ്യായേ ഹൃദബ്ജേ ശശിനം ഗ്രഹേശം.
പ്രതപ്തഗാംഗേയനിഭം ഗ്രഹേശം സിംഹാസനസ്ഥം കമലാസിഹസ്തം.
സുരാസുരൈഃ പൂജിതപാദപദ്മം ഭൗമം ദയാലും ഹൃദയേ സ്മരാമി.
സോമാത്മജം ഹംസഗതം ദ്വിബാഹും ശംഖേന്ദുരൂപം ഹ്യസിപാശഹസ്തം.
ദയാനിധിം ഭൂഷണഭൂഷിതാംഗം ബുധം സ്മരേ മാനസപങ്കജേഽഹം.
തേജോമയം ശക്തിത്രിശൂലഹസ്തം സുരേന്ദ്രജ്യേഷ്ഠൈഃ സ്തുതപാദപദ്മം.
മേധാനിധിം ഹസ്തിഗതം ദ്വിബാഹും ഗുരും സ്മരേ മാനസപങ്കജേഽഹം.
സന്തപ്തകാഞ്ചനനിഭം ദ്വിഭുജം ദയാലും പീതാംബരം ധൃതസരോരുഹദ്വന്ദ്വശൂലം.
ക്രൗഞ്ചാസനം ഹ്യസുരസേവിതപാദപദ്മം ശുക്രം സ്മരേ ദ്വിനയനം ഹൃദി പങ്കജേഽഹം.
നീലാഞ്ജനാഭം മിഹിരേഷ്ടപുത്രം ഗ്രഹേശ്വരം പാശഭുജംഗപാണിം.
സുരാസുരാണാം ഭയദം ദ്വിബാഹും ശനിം സ്മരേ മാനസപങ്കജേഽഹം.
ശീതാംശുമിത്രാന്തക- മീഡ്യരൂപം ഘോരം ച വൈഡുര്യനിഭം വിബാഹും.
ത്രൈലോക്യരക്ഷാപ്രദമിഷ്ടദം ച രാഹും ഗ്രഹേന്ദ്രം ഹൃദയേ സ്മരാമി.
ലാംഗുലയുക്തം ഭയദം ജനാനാം കൃഷ്ണാംബുഭൃത്സന്നിഭമേകവീരം.
കൃഷ്ണാംബരം ശക്തിത്രിശൂലഹസ്തം കേതും ഭജേ മാനസപങ്കജേഽഹം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |