ശുക്ര കവചം

ഓം അസ്യ ശ്രീശുക്രകവചസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ. ഭാരദ്വാജ ഋഷിഃ.
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ. ശ്രീശുക്രോ ദേവതാ.
ശുക്രപ്രീത്യർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ.
മൃണാലകുന്ദേന്ദുപയോജസുപ്രഭം പീതാംബരം പ്രസൃതമക്ഷമാലിനം.
സമസ്തശാസ്ത്രാർഥവിധിം മഹാന്തം ധ്യായേത്കവിം വാഞ്ഛിതമർഥസിദ്ധയേ.
ഓം ശിരോ മേ ഭാർഗവഃ പാതു ഭാലം പാതു ഗ്രഹാധിപഃ.
നേത്രേ ദൈത്യഗുരുഃ പാതു ശ്രോത്രേ മേ ചന്ദനദ്യുതിഃ.
പാതു മേ നാസികാം കാവ്യോ വദനം ദൈത്യവന്ദിതഃ.
വചനം ചോശനാഃ പാതു കണ്ഠം ശ്രീകണ്ഠഭക്തിമാൻ.
ഭുജൗ തേജോനിധിഃ പാതു കുക്ഷിം പാതു മനോവ്രജഃ.
നാഭിം ഭൃഗുസുതഃ പാതു മധ്യം പാതു മഹീപ്രിയഃ.
കടിം മേ പാതു വിശ്വാത്മാ ഊരൂ മേ സുരപൂജിതഃ.
ജാനും ജാഡ്യഹരഃ പാതു ജംഘേ ജ്ഞാനവതാം വരഃ.
ഗുൽഫൗ ഗുണനിധിഃ പാതു പാതു പാദൗ വരാംബരഃ.
സർവാണ്യംഗാനി മേ പാതു സ്വർണമാലാപരിഷ്കൃതഃ.
യ ഇദം കവചം ദിവ്യം പഠതി ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ.
ന തസ്യ ജായതേ പീഡാ ഭാർഗവസ്യ പ്രസാദതഃ

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

42.1K

Comments Malayalam

fawb4
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |