ആദിത്യ ദ്വാദശ നാമാവലി

ഓം മിത്രായ നമഃ.
ഓം രവയേ നമഃ.
ഓം സൂര്യായ നമഃ.
ഓം ഭാനവേ നമഃ.
ഓം ഖഗായ നമഃ.
ഓം പൂഷ്ണേ നമഃ.
ഓം ഹിരണ്യഗർഭായ നമഃ.
ഓം മരീചയേ നമഃ.
ഓം ആദിത്യായ നമഃ.
ഓം സവിത്രേ നമഃ.
ഓം അർകായ നമഃ.
ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.5K

Comments

23py5

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |