സീതാരാമ സ്തോത്രം

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

അയോധ്യാപുരനേതാരം മിഥിലാപുരനായികാം.
രാഘവാണാമലങ്കാരം വൈദേഹാനാമലങ്ക്രിയാം.
രഘൂണാം കുലദീപം ച നിമീനാം കുലദീപികാം.
സൂര്യവംശസമുദ്ഭൂതം സോമവംശസമുദ്ഭവാം.
പുത്രം ദശരഥസ്യാദ്യം പുത്രീം ജനകഭൂപതേഃ.
വസിഷ്ഠാനുമതാചാരം ശതാനന്ദമതാനുഗാം.
കൗസല്യാഗർഭസംഭൂതം വേദിഗർഭോദിതാം സ്വയം.
പുണ്ഡരീകവിശാലാക്ഷം സ്ഫുരദിന്ദീവരേക്ഷണാം.
ചന്ദ്രകാന്താനനാംഭോജം ചന്ദ്രബിംബോപമാനനാം.
മത്തമാതംഗഗമനം മത്തഹംസവധൂഗതാം.
ചന്ദനാർദ്രഭുജാമധ്യം കുങ്കുമാർദ്രകുചസ്ഥലീം.
ചാപാലങ്കൃതഹസ്താബ്ജം പദ്മാലങ്കൃതപാണികാം.
ശരണാഗതഗോപ്താരം പ്രണിപാദപ്രസാദികാം.
കാലമേഘനിഭം രാമം കാർതസ്വരസമപ്രഭാം.
ദിവ്യസിംഹാസനാസീനം ദിവ്യസ്രഗ്വസ്ത്രഭൂഷണാം.
അനുക്ഷണം കടാക്ഷാഭ്യാ-
മന്യോന്യേക്ഷണകാങ്ക്ഷിണൗ.
അന്യോന്യസദൃശാകാരൗ ത്രൈലോക്യഗൃഹദമ്പതീ.
ഇമൗ യുവാം പ്രണമ്യാഹം ഭജാമ്യദ്യ കൃതാർഥതാം.
അനേന സ്തൗതി യഃ സ്തുത്യം രാമം സീതാം ച ഭക്തിതഃ.
തസ്യ തൗ തനുതാം പുണ്യാഃ സമ്പദഃ സകലാർഥദാഃ.
ഏവം ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്യ ജാനക്യാശ്ച വിശേഷതഃ.
കൃതം ഹനൂമതാ പുണ്യം സ്തോത്രം സദ്യോ വിമുക്തിദം.
യഃ പഠേത് പ്രാതരുത്ഥായ സർവാൻ കാമാനവാപ്നുയാത്.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475