ബുധ കവചം

അസ്യ ശ്രീബുധകവചസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ. കശ്യപ ഋഷിഃ.
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ. ബുധോ ദേവതാ. ബുധപ്രീത്യർഥം ജപേ വിനിയോഗഃ.
ബുധസ്തു പുസ്തകധരഃ കുങ്കുമസ്യ സമദ്യുതിഃ.
പീതാംബരധരഃ പാതു പീതമാല്യാനുലേപനഃ.
കടിം ച പാതു മേ സൗമ്യഃ ശിരോദേശം ബുധസ്തഥാ.
നേത്രേ ജ്ഞാനമയഃ പാതു ശ്രോത്രേ പാതു നിശാപ്രിയഃ.
ഘ്രാണം ഗന്ധപ്രിയഃ പാതു ജിഹ്വാം വിദ്യാപ്രദോ മമ.
കണ്ഠം പാതു വിധോഃ പുത്രോ ഭുജൗ പുസ്തകഭൂഷണഃ.
വക്ഷഃ പാതു വരാംഗശ്ച ഹൃദയം രോഹിണീസുതഃ.
നാഭിം പാതു സുരാരാധ്യോ മധ്യം പാതു ഖഗേശ്വരഃ.
ജാനുനീ രൗഹിണേയശ്ച പാതു ജംഘേഽഖിലപ്രദഃ.
പാദൗ മേ ബോധനഃ പാതു പാതു സൗമ്യോഽഖിലം വപുഃ.
ഏതദ്ധി കവചം ദിവ്യം സർവപാപപ്രണാശനം.
സർവരോഗപ്രശമനം സർവദുഃഖനിവാരണം.
ആയുരാരോഗ്യശുഭദം പുത്രപൗത്രപ്രവർധനം.
യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി സർവത്ര വിജയീ ഭവേത്

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

73.0K

Comments

7mey8

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |