നവഗ്രഹ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

ദിനേശം സുരം ദിവ്യസപ്താശ്വവന്തം
സഹസ്രാംശുമർകം തപന്തം ഭഗം തം.
രവിം ഭാസ്കരം ദ്വാദശാത്മാനമാര്യം
ത്രിലോകപ്രദീപം ഗ്രഹേശം നമാമി.
നിശേശം വിധും സോമമബ്ജം മൃഗാങ്കം
ഹിമാംശും സുധാംശും ശുഭം ദിവ്യരൂപം.
ദശാശ്വം ശിവശ്രേഷ്ഠഭാലേ സ്ഥിതം തം
സുശാന്തം നു നക്ഷത്രനാഥം നമാമി.
കുജം രക്തമാല്യാംബരൈർഭൂഷിതം തം
വയഃസ്ഥം ഭരദ്വാജഗോത്രോദ്ഭവം വൈ.
ഗദാവന്തമശ്വാഷ്ടകൈഃ സംഭ്രമന്തം
നമാമീശമംഗാരകം ഭൂമിജാതം.
ബുധം സിംഹഗം പീതവസ്ത്രം ധരന്തം
വിഭും ചാത്രിഗോത്രോദ്ഭവം ചന്ദ്രജാതം.
രജോരൂപമീഡ്യം പുരാണപ്രവൃത്തം
ശിവം സൗമ്യമീശം സുധീരം നമാമി.
സുരം വാക്പതിം സത്യവന്തം ച ജീവം
വരം നിർജരാചാര്യമാത്മജ്ഞമാർഷം.
സുതപ്തം സുഗൗരപ്രിയം വിശ്വരൂപം
ഗുരും ശാന്തമീശം പ്രസന്നം നമാമി.
കവിം ശുക്ലഗാത്രം മുനിം ശൗമകാർഷം
മണിം വജ്രരത്നം ധരന്തം വിഭും വൈ.
സുനേത്രം ഭൃഗും ചാഭ്രഗം ധന്യമീശം
പ്രഭും ഭാർഗവം ശാന്തരൂപം നമാമി.
ശനിം കാശ്യപിം നീലവർണപ്രിയം തം
കൃശം നീലബാണം ധരന്തം ച ശൂരം.
മൃഗേശം സുരം ശ്രാദ്ധദേവാഗ്രജം തം
സുമന്ദം സഹസ്രാംശുപുത്രം നമാമി.
തമഃ സൈംഹികേയം മഹാവക്ത്രമീശം
സുരദ്വേഷിണം ശുക്രശിഷ്യം ച കൃഷ്ണം.
വരം ബ്രഹ്മപുത്രം ബലം ചിത്രവർണം
മഹാരൗദ്രമർധം ശുഭം ചിത്രവർണം.
ദ്വിബാഹും ശിഖിം ജൈമിനീസൂത്രജം തം
സുകേശം വിപാപം സുകേതും നമാമി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.6K
1.0K

Comments

m5um5
Praying for Health wealth and peace -Bhavesh Mahendra Dave

Every pagr isa revelation..thanks -H Purandare

🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

This platform is a treasure trove for anyone seeking spiritual growth😇 -Tanishka

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |