ഏക ശ്ലോകി നവഗ്രഹ സ്തോത്രം

Add to Favorites

Other languages: EnglishTamilHindiTeluguKannada

ആധാരേ പ്രഥമേ സഹസ്രകിരണം താരാധവം സ്വാശ്രയേ
മാഹേയം മണിപൂരകേ ഹൃദി ബുധം കണ്ഠേ ച വാചസ്പതിം।
ഭ്രൂമധ്യേ ഭൃഗുനന്ദനം ദിനമണേഃ പുത്രം ത്രികൂടസ്ഥലേ
നാഡീമർമസു രാഹു-കേതു-ഗുലികാന്നിത്യം നമാമ്യായുഷേ।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790