നവഗ്രഹ മംഗള സ്തോത്രം

ഭാസ്വാൻ കാശ്യപഗോത്രജോ-
ഽരുണരുചിഃ സിംഹാധിപോഽർകഃ സുരോ
ഗുർവിന്ദ്വോശ്ച കുജസ്യ മിത്രമഖിലസ്വാമീ ശുഭഃ പ്രാങ്മുഖഃ.
ശത്രുർഭാർഗവസൗരയോഃ പ്രിയകുജഃ കാലിംഗദേശാധിപോ
മധ്യേ വർതുലപൂർവദിഗ്ദിനകരഃ കുര്യാത് സദാ മംഗലം.
ചന്ദ്രഃ കർകടകപ്രഭുഃ സിതനിഭശ്ചാത്രേയ-
ഗോത്രോദ്ഭവ-
ശ്ചാത്രേയശ്ചതുരശ്രവാ-
ഽരുണമുഖോ രാകോഡുപഃ ശീതഗുഃ.
ഷട്സപ്താഗ്നി-
ദശൈകശോഭനഫലോ നോരിർബുധാർകൗ പ്രിയൗ
സ്വാമീ യാമുനജശ്ച പർണസമിധഃ കുര്യാത് സദാ മംഗലം.
ഭൗമോ ദക്ഷിണദിക്ത്രികോണ-
യമദിഗ്വിന്ധ്യേശ്വരഃ ഖാദിരഃ
സ്വാമീ വൃശ്ചികമേഷയോസ്തു സുഗുരുശ്ചാർകഃ ശശീ സൗഹൃദഃ.
ജ്ഞോഽരിഃ ഷട്ത്രിഫലപ്രദശ്ച വസുധാസ്കന്ദൗ ക്രമാദ്ദേവതേ
ഭാരദ്വാജകുലോദ്വഹോ-
ഽരുണരുചിഃ കുര്യാത് സദാ മംഗലം.
സൗമ്യഃ പീത ഉദങ്മുഖഃ സമിദപാമാർഗോ-
ഽത്രിഗോത്രോദ്ഭവോ
ബാണേശാനദിശഃ സുഹൃദ്രവിസുതഃ ശാന്തഃ സുതഃ ശീതഗോഃ.
കന്യായുഗ്മപതിർദശാഷ്ടചതുരഃ ഷണ്ണേത്രഗഃ ശോഭനോ
വിഷ്ണുർദേവ്യധിദേവതേ മഗധപഃ കുര്യാത് സദാ മംഗലം.
ജീവശ്ചാംഗിരഗോത്ര-
ജോത്തരമുഖോ ദീർഘോത്തരാശാസ്ഥിതഃ
പീതോഽശ്വത്ഥസമിച്ച സിന്ധുജനിതശ്ചാപാധിപോ മീനപഃ.
സൂര്യേന്ദുക്ഷിതിജാഃ പ്രിയാ ബുധസിതൗ ശത്രൂ സമാശ്ചാപരേ
സപ്തദ്വേ നവപഞ്ചമേ ശുഭകരഃ കുര്യാത് സദാ മംഗലം.
ശുക്രോ ഭാർഗവഗോത്രജഃ സിതരുചിഃ പൂർവമ്മുഖഃ പൂർവദിക്-
പാഞ്ചാലോ വൃഷപസ്തുലാധിപ-
മഹാരാഷ്ട്രാധിപൗദുംബരഃ.
ഇന്ദ്രാണീമഘവാ ബുധശ്ച രവിജോ മിത്രാർകചന്ദ്രാവരീ
ഷഷ്ഠാകാശവിവർജിതോ ഭഗുസുതഃ കുര്യാത് സദാ മംഗലം.
മന്ദഃ കൃഷ്ണനിഭഃ സപശ്ചിമമുഖഃ സൗരാഷ്ട്രപഃ കാശ്യപിഃ
സ്വാമീ നക്രസുകുംഭയോർബുധസിതൗ മിത്രൗ കുജേന്ദൂ ദ്വിഷൗ.
സ്ഥാനം പശ്ചിമദിക് പ്രജാപതിയമൗ ദേവൗ ധനുർധാരകഃ
ഷട്ത്രിസ്ഥഃ ശുഭകൃച്ഛനീ രവിസുതഃ കുര്യാത് സദാ മംഗലം.
രാഹുഃ സിംഹലദേശപോഽപി സതമഃ കൃഷ്ണാംഗശൂർപാസനോ
യഃ പൈഠീനസഗോത്ര-
സംഭവസമിദ്ദൂർവോ മുഖാദ്ദക്ഷിണഃ.
യഃ സർപഃ പശുദൈവതോഽഖിലഗതഃ സൂര്യഗ്രഹേ ഛാദകഃ
ഷട്ത്രിസ്ഥഃ ശുഭകൃച്ച സിംഹകസുതഃ കുര്യാത് സദാ മംഗലം.
കേതുർജൈമിനിഗോത്രജഃ കുശസമിദ്വായവ്യ-
കോണസ്ഥിത-
ശ്ചിത്രാങ്കധ്വജലാഞ്ഛനോ ഹി ഭഗവാൻ യോ ദക്ഷിണാശാമുഖഃ.
ബ്രഹ്മാ ചൈവ തു ചിത്രഗുപ്തപതിമാൻ പ്രീത്യാധിദേവഃ സദാ
ഷട്ത്രിസ്ഥഃ ശുഭകൃച്ച ബർബരപതിഃ കുര്യാത് സദാ മംഗലം.

100.9K
1.1K

Comments

ycikj

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |