നവഗ്രഹ ശരണാഗതി സ്തോത്രം

 

സഹസ്രനയനഃ സൂര്യോ രവിഃ ഖേചരനായകഃ|
സപ്താശ്വവാഹനോ ദേവോ ദിനേശഃ ശരണം മമ|
തുഹിനാംശുഃ ശശാങ്കശ്ച ശിവശേഖരമണ്ഡനഃ|
ഓഷധീശസ്തമോഹർതാ രാകേശഃ ശരണം മമ|
മഹോഗ്രോ മഹതാം വന്ദ്യോ മഹാഭയനിവാരകഃ|
മഹീസൂനുർമഹാതേജാ മംഗലഃ ശരണം മമ|
അഭീപ്സിതാർഥദഃ ശൂരഃ സൗമ്യഃ സൗമ്യഫലപ്രദഃ|
പീതവസ്ത്രധരഃ പുണ്യഃ സോമജഃ ശരണം മമ|
ധർമസംരക്ഷകഃ ശ്രേഷ്ഠഃ സുധർമാധിപതിർദ്വിജഃ|
സർവശാസ്ത്രവിപശ്ചിച്ച ദേവേജ്യഃ ശരണം മമ|
സമസ്തദോഷവിച്ഛേദീ കവികർമവിശാരദഃ|
സർവജ്ഞഃ കരുണാസിന്ധു- ര്ദൈത്യേജ്യഃ ശരണം മമ|
വജ്രായുധധരഃ കാകവാഹനോ വാഞ്ഛിതാർഥദഃ|
ക്രൂരദൃഷ്ടിര്യമഭ്രാതാ രവിജഃ ശരണം മമ|
സൈംഹികേയോഽർദ്ധകായശ്ച സർപാകാരഃ ശുഭങ്കരഃ|
തമോരൂപോ വിശാലാക്ഷ അസുരഃ ശരണം മമ|
ദക്ഷിണാഭിമുഖഃ പ്രീതഃ ശുഭോ ജൈമിനിഗോത്രജഃ|
ശതരൂപഃ സദാരാധ്യഃ സുകേതുഃ ശരണം മമ

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

39.8K
1.2K

Comments Malayalam

zvGde
വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |