അംഗാരക നാമാവലി സ്തോത്രം

അംഗാരകഃ ശക്തിധരോ ലോഹിതാംഗോ ധരാസുതഃ.
കുമാരോ മംഗലോ ഭൗമോ മഹാകായോ ധനപ്രദഃ.
ഋണഹർതാ ദൃഷ്ടികർതാ രോഗകൃദ്രോഗനാശനഃ.
വിദ്യുത്പ്രഭോ വ്രണകരഃ കാമദോ ധനഹൃത് കുജഃ.
സാമഗാനപ്രിയോ രക്തവസ്ത്രോ രക്തായതേക്ഷണഃ.
ലോഹിതോ രക്തവർണശ്ച സർവകർമാവബോധകഃ.
രക്തമാല്യധരോ ഹേമകുണ്ഡലീ ഗ്രഹനായകഃ.
ഭൂമിജഃ ക്ഷത്രിയാധീശോ ശീഘ്രകോപീ പ്രഭുർഗ്രഹഃ.
നാമാന്യേതാനി ഭൗമസ്യ യഃ പഠേത്സതതം നരഃ.
ഋണം തസ്യ ച ദൗർഭാഗ്യം ദാരിദ്ര്യം ച വിനശ്യതി.
ധനം പ്രാപ്നോതി വിപുലം സ്ത്രിയം ചൈവ മനോരമാം.
വംശോദ്ദ്യോതകരം പുത്രം ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ.
യോഽർചയേദഹ്നി ഭൗമസ്യ മംഗലം ബഹുപുഷ്പകൈഃ.
സർവാ നശ്യതി പീഡാ ച തസ്യ ഗ്രഹകൃതാ ധ്രുവം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

24.6K

Comments Malayalam

6f8wq

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |