ചന്ദ്ര ഗ്രഹണ ദോഷ നിവാരണ സ്തോത്രം

യോഽസൗ വജ്രധരോ ദേവ ആദിത്യാനാം പ്രഭുർമതഃ.
സഹസ്രനയനശ്ചന്ദ്ര- ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
മുഖം യഃ സർവദേവാനാം സപ്താർചിരമിതദ്യുതിഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതാമഗ്നിഃ പീഡാം വ്യപോഹതു.
യഃ കർമസാക്ഷീ ലോകാനാം യമോ മഹിഷവാഹനഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതാം ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
രക്ഷോഗണാധിപഃ സാക്ഷാത് പ്രലയാനിലസന്നിഭഃ.
കരാലോ നിർഋതിശ്ചന്ദ്രഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
നാഗപാശധരോ ദേവോ നിത്യം മകരവാഹനഃ.
സലിലാധിപതിശ്ചന്ദ്ര- ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
പ്രാണരൂപോ ഹി ലോകാനാം വായുഃ കൃഷ്ണമൃഗപ്രിയഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതാം ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
യോഽസൗ നിധിപതിർദേവഃ ഖഡ്ഗശൂലധരോ വരഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതം കലുഷം മേ വ്യപോഹതു.
യോഽസൗ ശൂലധരോ രുദ്രഃ ശങ്കരോ വൃഷവാഹനഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗജം ദോഷം വിനാശയതു സർവദാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |