ചന്ദ്ര ഗ്രഹണ ദോഷ നിവാരണ സ്തോത്രം

യോഽസൗ വജ്രധരോ ദേവ ആദിത്യാനാം പ്രഭുർമതഃ.
സഹസ്രനയനശ്ചന്ദ്ര- ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
മുഖം യഃ സർവദേവാനാം സപ്താർചിരമിതദ്യുതിഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതാമഗ്നിഃ പീഡാം വ്യപോഹതു.
യഃ കർമസാക്ഷീ ലോകാനാം യമോ മഹിഷവാഹനഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതാം ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
രക്ഷോഗണാധിപഃ സാക്ഷാത് പ്രലയാനിലസന്നിഭഃ.
കരാലോ നിർഋതിശ്ചന്ദ്രഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
നാഗപാശധരോ ദേവോ നിത്യം മകരവാഹനഃ.
സലിലാധിപതിശ്ചന്ദ്ര- ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
പ്രാണരൂപോ ഹി ലോകാനാം വായുഃ കൃഷ്ണമൃഗപ്രിയഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതാം ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
യോഽസൗ നിധിപതിർദേവഃ ഖഡ്ഗശൂലധരോ വരഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതം കലുഷം മേ വ്യപോഹതു.
യോഽസൗ ശൂലധരോ രുദ്രഃ ശങ്കരോ വൃഷവാഹനഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗജം ദോഷം വിനാശയതു സർവദാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

102.1K

Comments Malayalam

iqunw
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദധാര അതിനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രണാമം ഓം.🙏 -krishnan kutty

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |