ചന്ദ്ര ഗ്രഹണ ദോഷ നിവാരണ സ്തോത്രം

യോഽസൗ വജ്രധരോ ദേവ ആദിത്യാനാം പ്രഭുർമതഃ.
സഹസ്രനയനശ്ചന്ദ്ര- ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
മുഖം യഃ സർവദേവാനാം സപ്താർചിരമിതദ്യുതിഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതാമഗ്നിഃ പീഡാം വ്യപോഹതു.
യഃ കർമസാക്ഷീ ലോകാനാം യമോ മഹിഷവാഹനഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതാം ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
രക്ഷോഗണാധിപഃ സാക്ഷാത് പ്രലയാനിലസന്നിഭഃ.
കരാലോ നിർഋതിശ്ചന്ദ്രഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
നാഗപാശധരോ ദേവോ നിത്യം മകരവാഹനഃ.
സലിലാധിപതിശ്ചന്ദ്ര- ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
പ്രാണരൂപോ ഹി ലോകാനാം വായുഃ കൃഷ്ണമൃഗപ്രിയഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതാം ഗ്രഹപീഡാം വ്യപോഹതു.
യോഽസൗ നിധിപതിർദേവഃ ഖഡ്ഗശൂലധരോ വരഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗസംഭൂതം കലുഷം മേ വ്യപോഹതു.
യോഽസൗ ശൂലധരോ രുദ്രഃ ശങ്കരോ വൃഷവാഹനഃ.
ചന്ദ്രോപരാഗജം ദോഷം വിനാശയതു സർവദാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ഹനുമത് പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

ഹനുമത് പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

വീതാഖിലവിഷയച്ഛേദം ജാതാനന്ദാശ്രു- പുലകമത്യച്ഛം. സീതാപതിദൂതാദ്യം വാതാത്മജമദ്യ ഭാവയേ ഹൃദ്യം. തരുണാരുണമുഖകമലം കരുണാരസപൂര- പൂരിതാപാംഗം. സഞ്ജീവനമാശാസേ മഞ്ജുലമഹിമാന- മഞ്ജനാഭാഗ്യം. ശംബരവൈരിശരാതിഗ- മംബുജദലവിപുല- ലോചനോദാരം. കംബുഗലമനിലദിഷ്ടം ബിംബജ്വലിതോഷ്ഠ- മേകമവലംബ

Click here to know more..

ആത്മ തത്ത്വ സംസ്മരണ സ്തോത്ര

ആത്മ തത്ത്വ സംസ്മരണ സ്തോത്ര

പ്രാതഃ സ്മരാമി ഹൃദി സംസ്ഫുരദാത്മതത്ത്വം സച്ചിത്സുഖം പരമഹംസഗതിം തുരീയം. യസ്യു പ്രജാഗരസുഷുപ്തമവൈതി നിത്യം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമഹം ന ച ഭൂതസംഘഃ. പ്രാതർഭജാമി മനസാം വചസാമഗമ്യം വാചോ വിഭാന്തി നിഖിലാ യദനുഗ്രഹേണ. യന്നേതി നേതി വചനൈർനിഗമാ അവോചം- സ്തം ദേവദേവമജമച്യുതമാഹുരഗ

Click here to know more..

പഠനത്തില്‍ വിജയം തേടി ഹയഗ്രീവഭഗവാനോട് പ്രാര്‍ഥന

പഠനത്തില്‍ വിജയം തേടി ഹയഗ്രീവഭഗവാനോട് പ്രാര്‍ഥന

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |