ശനൈശ്ചര സ്തോത്രം

അഥ ദശരഥകൃതം ശനൈശ്ചരസ്തോത്രം.
നമഃ കൃഷ്ണായ നീലായ ശിതികണ്ഠനിഭായ ച.
നമഃ കാലാഗ്നിരൂപായ കൃതാന്തായ ച വൈ നമഃ.
നമോ നിർമാംസദേഹായ ദീർഘശ്മശ്രുജടായ ച.
നമോ വിശാലനേത്രായ ശുഷ്കോദര ഭയാകൃതേ.
നമഃ പുഷ്കലഗാത്രായ സ്ഥൂലരോമ്ണേഽഥ വൈ നമഃ.
നമോ ദീർഘായ ശുഷ്കായ കാലദംഷ്ട്ര നമോഽസ്തു തേ.
നമസ്തേ കോടരാക്ഷായ ദുർനിരീക്ഷ്യായ വൈ നമഃ.
നമോ ഘോരായ രൗദ്രായ ഭീഷണായ കപാലിനേ.
നമസ്തേ സർവഭക്ഷായ വലീമുഖ നമോഽസ്തു തേ.
സൂര്യപുത്ര നമസ്തേഽസ്തു ഭാസ്കരേ ഭയദായ ച.
അധോദൃഷ്ടേ നമസ്തേഽസ്തു സംവർതക നമോഽസ്തു തേ.
നമോ മന്ദഗതേ തുഭ്യം നിസ്ത്രിംശായ നമോഽസ്തു തേ.
തപസാ ദഗ്ധദേഹായ നിത്യം യോഗരതായ ച.
നമോ നിത്യം ക്ഷുധാർതായ ഹ്യതൃപ്തായ ച വൈ നമഃ.
ജ്ഞാനചക്ഷുർനമസ്തേഽസ്തു കശ്യപാത്മജസൂനവേ.
തുഷ്ടോ ദദാസി വൈ രാജ്യം രുഷ്ടോ ഹരസി തത്ക്ഷണാത്.
ദേവാസുരമനുഷ്യാശ്ച സിദ്ധവിദ്യാധരോരഗാഃ.
ത്വയാ വിലോകിതാഃ സർവേ നാശം യാന്തി സമൂലതഃ.
പ്രസാദം കുരു മേ ദേവ വരാർഹോഽഹമുപാഗതഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

18.4K

Comments

kuak4
Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

प्रणाम गुरूजी 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -प्रभास

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Not only in India🇮🇳 Veddhara is also famous here in Nepal🇳🇵 -Prakash Thapa

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |