കേതു കവചം

ഓം അസ്യ ശ്രീകേതുകവചസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ. ത്ര്യംബക-ൠഷിഃ.
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ. കേതുർദേവതാ.
കം ബീജം. നമഃ ശക്തിഃ.
കേതുരിതി കീലകം.
കേതുകൃതപീഡാനിവാരണാർഥേ സർവരോഗനിവാരണാർഥേ സർവശത്രുവിനാശനാർഥേ സർവകാര്യസിദ്ധ്യർഥേ കേതുപ്രസാദസിദ്ധ്യർഥേ ച ജപേ വിനിയോഗഃ.
കേതും കരാലവദനം ചിത്രവർണം കിരീടിനം.
പ്രണമാമി സദാ കേതും ധ്വജാകാരം ഗ്രഹേശ്വരം.
ചിത്രവർണഃ ശിരഃ പാതു ഭാലം ധൂമ്രസമദ്യുതിഃ.
പാതു നേത്രേ പിംഗലാക്ഷഃ ശ്രുതീ മേ രക്തലോചനഃ.
ഘ്രാണം പാതു സുവർണാഭശ്ചിബുകം സിംഹികാസുതഃ.
പാതു കണ്ഠം ച മേ കേതുഃ സ്കന്ധൗ പാതു ഗ്രഹാധിപഃ.
ഹസ്തൗ പാതു സുരശ്രേഷ്ഠഃ കുക്ഷിം പാതു മഹാഗ്രഹഃ.
സിംഹാസനഃ കടിം പാതു മധ്യം പാതു മഹാസുരഃ.
ഊരൂ പാതു മഹാശീർഷോ ജാനുനീ മേഽതികോപനഃ.
പാതു പാദൗ ച മേ ക്രൂരഃ സർവാംഗം നരപിംഗലഃ.
യ ഇദം കവചം ദിവ്യം സർവരോഗവിനാശനം.
സർവശത്രുവിനാശം ച ധാരയേദ്വിജയീ ഭവേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

81.4K

Comments Malayalam

kensG
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |