നവഗ്രഹ കവചം

ശിരോ മേ പാതു മാർതാണ്ഡഃ കപാലം രോഹിണീപതിഃ.ശിരോ മേ പാതു മാർതാണ്ഡഃ കപാലം രോഹിണീപതിഃ.മുഖമംഗാരകഃ പാതു കണ്ഠശ്ച ശശിനന്ദനഃ.ബുദ്ധിം ജീവഃ സദാ പാതു ഹൃദയം ഭൃഗുനന്ദനഃ.ജഠരഞ്ച ശനിഃ പാതു ജിഹ്വാം മേ ദിതിനന്ദനഃ.പാദൗ കേതുഃ സദാ പാതു വാരാഃ സർവാംഗമേവ ച.തിഥയോഽഷ്ടൗ ദിശഃ പാന്തു നക്ഷത്രാണി വപുഃ സദാ.അംസൗ രാശിഃ സദാ പാതു യോഗാശ്ച സ്ഥൈര്യമേവ ച.ഗുഹ്യം ലിംഗം സദാ പാന്തു സർവേ ഗ്രഹാഃ ശുഭപ്രദാഃ.അണിമാദീനി സർവാണി ലഭതേ യഃ പഠേദ് ധ്രുവം.ഏതാം രക്ഷാം പഠേദ് യസ്തു ഭക്ത്യാ സ പ്രയതഃ സുധീഃ.സ ചിരായുഃ സുഖീ പുത്രീ രണേ ച വിജയീ ഭവേത്.അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം ധനാർഥീ ധനമാപ്നുയാത്.ദാരാർഥീ ലഭതേ ഭാര്യാം സുരൂപാം സുമനോഹരാം.രോഗീ രോഗാത് പ്രമുച്യേത ബദ്ധോ മുച്യേത ബന്ധനാത്.ജലേ സ്ഥലേ ചാന്തരിക്ഷേ കാരാഗാരേ വിശേഷതഃ.യഃ കരേ ധാരയേന്നിത്യം ഭയം തസ്യ ന വിദ്യതേ.ബ്രഹ്മഹത്യാ സുരാപാനം സ്തേയം ഗുർവംഗനാഗമഃ.സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യേത കവചസ്യ ച ധാരണാത്.നാരീ വാമഭുജേ ധൃത്വാ സുഖൈശ്വര്യസമന്വിതാ.കാകവന്ധ്യാ ജന്മവന്ധ്യാ മൃതവത്സാ ച യാ ഭവേത്.ബഹ്വപത്യാ ജീവവത്സാ കവചസ്യ പ്രസാദതഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

74.6K
1.1K

Comments

wn4vr

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |