രവി അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഉദയാദ്രിമസ്തകമഹാമണിം ലസത്-
കമലാകരൈകസുഹൃദം മഹൗജസം.
ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം
ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം.
തിമിരാപഹാരനിരതം നിരാമയം
നിജരാഗരഞ്ജിതജഗത്ത്രയം വിഭും.
ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം
ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം.
ദിനരാത്രിഭേദകരമദ്ഭുതം പരം
സുരവൃന്ദസംസ്തുതചരിത്രമവ്യയം.
ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം
ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം.
ശ്രുതിസാരപാരമജരാമയം പരം
രമണീയവിഗ്രഹമുദഗ്രരോചിഷം.
ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം
ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം.
ശുകപക്ഷതുണ്ഡസദൃശാശ്വമണ്ഡലം
അചലാവരോഹപരിഗീതസാഹസം.
ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം
ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം.
ശ്രുതിതത്ത്വഗമ്യമഖിലാക്ഷിഗോചരം
ജഗദേകദീപമുദയാസ്തരാഗിണം.
ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം
ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം.
ശ്രിതഭക്തവത്സലമശേഷകല്മഷ-
ക്ഷയഹേതുമക്ഷയഫലപ്രദായിനം.
ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം
ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം.
അഹമന്വഹം സതുരഗക്ഷതാടവീ-
ശതകോടിഹാലകമഹാമഹീധനം.
ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം
ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം.
ഇതി സൗരമഷ്ടകമഹർമുഖേ രവിം
പ്രണിപത്യ യഃ പഠതി ഭക്തിതോ നരഃ.
സ വിമുച്യതേ സകലരോഗകല്മഷൈഃ
സവിതുഃ സമീപമപി സമ്യഗാപ്നുയാത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

84.7K

Comments Malayalam

wtbz5
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |