നവഗ്രഹ പീഡാഹര സ്തോത്രം

 

ഗ്രഹാണാമാദിരാദിത്യോ ലോകരക്ഷണകാരകഃ.
വിഷണസ്ഥാനസംഭൂതാം പീഡാം ഹരതു മേ രവിഃ.
രോഹിണീശഃ സുധാമൂർതിഃ സുധാഗാത്രഃ സുധാശനഃ.
വിഷണസ്ഥാനസംഭൂതാം പീഡാം ഹരതു മേ വിധുഃ.
ഭൂമിപുത്രോ മഹാതേജാ ജഗതാം ഭയകൃത് സദാ.
വൃഷ്ടികൃദ്ധൃഷ്ടിഹർതാ ച പീഡാം ഹരതു മേ കുജഃ.
ഉത്പാതരൂപോ ജഗതാം ചന്ദ്രപുത്രോ മഹാദ്യുതിഃ.
സൂര്യപ്രിയകരോ വിദ്വാൻ പീഡാം ഹരതു മേ ബുധഃ.
ദേവമന്ത്രീ വിശാലാക്ഷഃ സദാ ലോകഹിതേ രതഃ.
അനേകശിഷ്യസമ്പൂർണഃ പീഡാം ഹരതു മേ ഗുരുഃ.
ദൈത്യമന്ത്രീ ഗുരുസ്തേഷാം പ്രാണദശ്ച മഹാമതിഃ.
പ്രഭുസ്താരാഗ്രഹാണാം ച പീഡാം ഹരതു മേ ഭൃഗുഃ.
സൂര്യപുത്രോ ദീർഘദേഹോ വിശാലാക്ഷഃ ശിവപ്രിയഃ.
മന്ദചാരഃ പ്രസന്നാത്മാ പീഡാം ഹരതു മേ ശനിഃ.
മഹാശിരാ മഹാവക്ത്രോ ദീർഘദംഷ്ട്രോ മഹാബലഃ.
അതനുശ്ചോർധ്വകേശശ്ച പീഡാം ഹരതു മേ തമഃ.
അനേകരൂപവർണൈശ്ച ശതശോഽഥ സഹസ്രശഃ.
ഉത്പാതരൂപോ ജഗതാം പീഡാം ഹരതു മേ ശിഖീ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |