നവഗ്രഹ സ്തുതി

ഭാസ്വാൻ മേ ഭാസയേത് തത്ത്വം ചന്ദ്രശ്ചാഹ്ലാദകൃദ്ഭവേത്.
മംഗലോ മംഗലം ദദ്യാദ് ബുധശ്ച ബുധതാം ദിശേത്.
ഗുരുർമേ ഗുരുതാം ദദ്യാത് കവിശ്ച കവിതാം ദിശേത്.
ശനിശ്ച ശം പ്രാപയതു കേതുഃ കേതും ജയേഽർപയേത്.
രാഹുർമേ രാഹയേദ്രോഗം ഗ്രഹാഃ സന്തു കരഗ്രഹാഃ.
നവം നവം മമൈശ്വര്യം ദിശന്ത്വേതേ നവഗ്രഹാഃ.
ശനേ ദിനമണേഃ സൂനോ സ്വനേകഗുണസന്മണേ.
അരിഷ്ടം ഹര മേഽഭീഷ്ടം കുരു മാ കുരു സങ്കടം.
ഹരേരനുഗ്രഹാർഥായ ശത്രൂണാം നിഗ്രഹായ ച.
വാദിരാജയതിപ്രോക്തം ഗ്രഹസ്തോത്രം സദാ പഠേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |