നവഗ്രഹ സ്തുതി

29.5K

Comments Malayalam

5xc3a
വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

Read more comments

ഭാസ്വാൻ മേ ഭാസയേത് തത്ത്വം ചന്ദ്രശ്ചാഹ്ലാദകൃദ്ഭവേത്.
മംഗലോ മംഗലം ദദ്യാദ് ബുധശ്ച ബുധതാം ദിശേത്.
ഗുരുർമേ ഗുരുതാം ദദ്യാത് കവിശ്ച കവിതാം ദിശേത്.
ശനിശ്ച ശം പ്രാപയതു കേതുഃ കേതും ജയേഽർപയേത്.
രാഹുർമേ രാഹയേദ്രോഗം ഗ്രഹാഃ സന്തു കരഗ്രഹാഃ.
നവം നവം മമൈശ്വര്യം ദിശന്ത്വേതേ നവഗ്രഹാഃ.
ശനേ ദിനമണേഃ സൂനോ സ്വനേകഗുണസന്മണേ.
അരിഷ്ടം ഹര മേഽഭീഷ്ടം കുരു മാ കുരു സങ്കടം.
ഹരേരനുഗ്രഹാർഥായ ശത്രൂണാം നിഗ്രഹായ ച.
വാദിരാജയതിപ്രോക്തം ഗ്രഹസ്തോത്രം സദാ പഠേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |