സോമ സ്തോത്രം

ശ്വേതാംബരോജ്ജ്വലതനും സിതമാല്യഗന്ധം
ശ്വേതാശ്വയുക്തരഥഗം സുരസേവിതാംഘ്രിം.
ദോർഭ്യാം ധൃതാഭയഗദം വരദം സുധാംശും
ശ്രീവത്സമൗക്തികധരം പ്രണമാമി ചന്ദ്രം.
ആഗ്നേയഭാഗേ സരഥോ ദശാശ്വശ്ചാത്രേയജോ യാമുനദേശജശ്ച.
പ്രത്യങ്മുഖസ്ഥശ്ചതുരശ്രപീഠേ ഗദാധരോ നോഽവതു രോഹിണീശഃ.
ചന്ദ്രം നമാമി വരദം ശങ്കരസ്യ വിഭൂഷണം.
കലാനിധിം കാന്തരൂപം കേയൂരമകുടോജ്ജ്വലം.
വരദം വന്ദ്യചരണം വാസുദേവസ്യ ലോചനം.
വസുധാഹ്ലാദനകരം വിധും തം പ്രണമാമ്യഹം.
ശ്വേതമാല്യാംബരധരം ശ്വേതഗന്ധാനുലേപനം.
ശ്വേതഛത്രോല്ലസന്മൗലിം ശശിനം പ്രണമാമ്യഹം.
സർവം ജഗജ്ജീവയസി സുധാരസമയൈഃ കരൈഃ.
സോമ ദേഹി മമാരോഗ്യം സുധാപൂരിതമണ്ഡലം.
രാജാ ത്വം ബ്രാഹ്മണാനാം ച രമായാ അപി സോദരഃ.
രാജാ നാഥശ്ചൗഷധീനാം രക്ഷ മാം രജനീകര.
ശങ്കരസ്യ ശിരോരത്നം ശാർങ്ഗിണശ്ച വിലോചനം.
താരകാണാമധീശസ്ത്വം താരയാഽസ്മാന്മഹാപദഃ.
കല്യാണമൂർതേ വരദ കരുണാരസവാരിധേ.
കലശോദധിസഞ്ജാത കലാനാഥ കൃപാം കുരു.
ക്ഷീരാർണവസമുദ്ഭൂത ചിന്താമണിസഹോദ്ഭവ.
കാമിതാർഥാൻ പ്രദേഹി ത്വം കല്പദ്രുമസഹോദര.
ശ്വേതാംബരഃ ശ്വേതവിഭൂഷണാഢ്യോ ഗദാധരഃ ശ്വേതരുചിർദ്വിബാഹുഃ.
ചന്ദ്രഃ സുധാത്മാ വരദഃ കിരീടീ ശ്രേയാംസി മഹ്യം പ്രദദാതു ദേവഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

48.2K

Comments Malayalam

qdayc
ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |