സാധനാ പഞ്ചകം

വേദോ നിത്യമധീയതാം തദുദിതം കർമസ്വനുഷ്ഠീയതാം
തേനേശസ്യ വിധീയതാമപചിതിഃ കാമ്യേ മതിസ്ത്യജ്യതാം.
പാപൗഘഃ പരിധൂയതാം ഭവസുഖേ ദോഷോഽനുസന്ധീയതാ-
മാത്മേച്ഛാ വ്യവസീയതാം നിജഗൃഹാത്തൂർണം വിനിർഗമ്യതാം.
സംഗഃ സത്സു വിധീയതാം ഭഗവതോ ഭക്തിർദൃഢാഽഽധീയതാം
ശാന്ത്യാദിഃ പരിചീയതാം ദൃഢതരം കർമാശു സന്ത്യജ്യതാം.
സദ്വിദ്വാനുപസൃപ്യതാം പ്രതിദിനം തത്പാദുകാ സേവ്യതാം
ബ്രഹ്മൈകാക്ഷരമർഥ്യതാം ശ്രുതിശിരോവാക്യം സമാകർണ്യതാം.
വാക്യാർഥശ്ച വിചാര്യതാം ശ്രുതിശിരഃപക്ഷഃ സമാശ്രീയതാം
ദുസ്തർകാത്സുവിരമ്യതാം ശ്രുതിമതസ്തർകോ- ഽനുസന്ധീയതാം.
ബ്രഹ്മാസ്മീതി വിഭാവ്യതാ- മഹരഹർഗർവഃ പരിത്യജ്യതാം
ദേഹേഽഹം മതിരുജ്ഝ്യതാം ബുധജനൈർവാദഃ പരിത്യജ്യതാം.
ക്ഷുബ്ദ്യാധിശ്ച ചികിത്സ്യതാം പ്രതിദിനം ഭിക്ഷൗഷധം ഭുജ്യതാം
സ്വാദ്വന്നം ന തു യാച്യതാം വിധിവശാത് പ്രാപ്തേന സന്തുഷ്യതാം.
ശീതോഷ്ണാദി വിഷഹ്യതാം ന തു വൃഥാ വാക്യം സമുച്ചാര്യതാ-
മൗദാസീന്യമഭീപ്സ്യതാം ജനകൃപാനൈഷ്ഠുര്യ- മുത്സൃജ്യതാം.
ഏകാന്തേ സുഖമാസ്യതാം പരതരേ ചേതഃ സമാധീയതാം
പൂർണാത്മാ സുസമീക്ഷ്യതാം ജഗദിദം തദ്ബാധിതം ദൃശ്യതാം.
പ്രാക്കർമ പ്രവിലാപ്യതാം ചിതിബലാന്നാപ്യുത്തരൈഃ ശ്ലിഷ്യതാം
പ്രാരബ്ധം ത്വിഹ ഭുജ്യതാമഥ പരബ്രഹ്മാത്മനാ സ്ഥീയതാം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |