నవగ్రహ స్తుతి

భాస్వాన్ మే భాసయేత్ తత్త్వం చంద్రశ్చాహ్లాదకృద్భవేత్.
మంగలో మంగలం దద్యాద్ బుధశ్చ బుధతాం దిశేత్.
గురుర్మే గురుతాం దద్యాత్ కవిశ్చ కవితాం దిశేత్.
శనిశ్చ శం ప్రాపయతు కేతుః కేతుం జయేఽర్పయేత్.
రాహుర్మే రాహయేద్రోగం గ్రహాః సంతు కరగ్రహాః.
నవం నవం మమైశ్వర్యం దిశంత్వేతే నవగ్రహాః.
శనే దినమణేః సూనో స్వనేకగుణసన్మణే.
అరిష్టం హర మేఽభీష్టం కురు మా కురు సంకటం.
హరేరనుగ్రహార్థాయ శత్రూణాం నిగ్రహాయ చ.
వాదిరాజయతిప్రోక్తం గ్రహస్తోత్రం సదా పఠేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

నవగ్రహ శరణాగతి స్తోత్రం

నవగ్రహ శరణాగతి స్తోత్రం

సహస్రనయనః సూర్యో రవిః ఖేచరనాయకః| సప్తాశ్వవాహనో దేవో దినేశః శరణం మమ| తుహినాంశుః శశాంకశ్చ శివశేఖరమండనః| ఓషధీశస్తమోహర్తా రాకేశః శరణం మమ| మహోగ్రో మహతాం వంద్యో మహాభయనివారకః| మహీసూనుర్మహాతేజా మంగలః శరణం మమ| అభీప్సితార్థదః శూరః సౌమ్యః సౌమ్యఫలప్రదః| పీతవస్త్రధరః

Click here to know more..

గోదావరీ స్తోత్రం

గోదావరీ స్తోత్రం

యా స్నానమాత్రాయ నరాయ గోదా గోదానపుణ్యాధిదృశిః కుగోదా. గోదాసరైదా భువి సౌభగోదా గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా. యా గౌపవస్తేర్మునినా హృతాఽత్ర యా గౌతమేన ప్రథితా తతోఽత్ర. యా గౌతమీత్యర్థనరాశ్వగోదా గోదావరీ సాఽవతు నః సుగోదా. వినిర్గతా త్ర్యంబకమస్తకాద్యా స్నాతుం సమాయాంతి

Click here to know more..

లలితాదేవి ఆశీర్వాదం కోరుతూ ప్రార్థన

లలితాదేవి ఆశీర్వాదం కోరుతూ ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |