నవగ్రహ స్తుతి

భాస్వాన్ మే భాసయేత్ తత్త్వం చంద్రశ్చాహ్లాదకృద్భవేత్.
మంగలో మంగలం దద్యాద్ బుధశ్చ బుధతాం దిశేత్.
గురుర్మే గురుతాం దద్యాత్ కవిశ్చ కవితాం దిశేత్.
శనిశ్చ శం ప్రాపయతు కేతుః కేతుం జయేఽర్పయేత్.
రాహుర్మే రాహయేద్రోగం గ్రహాః సంతు కరగ్రహాః.
నవం నవం మమైశ్వర్యం దిశంత్వేతే నవగ్రహాః.
శనే దినమణేః సూనో స్వనేకగుణసన్మణే.
అరిష్టం హర మేఽభీష్టం కురు మా కురు సంకటం.
హరేరనుగ్రహార్థాయ శత్రూణాం నిగ్రహాయ చ.
వాదిరాజయతిప్రోక్తం గ్రహస్తోత్రం సదా పఠేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |