భాస్కర అష్టక స్తోత్రం

శ్రీపద్మినీశమరుణోజ్జ్వలకాంతిమంతం
మౌనీంద్రవృందసురవందితపాదపద్మం.
నీరేజసంభవముకుందశివస్వరూపం
శ్రీభాస్కరం భువనబాంధవమాశ్రయామి
మార్తాండమీశమఖిలాత్మకమంశుమంత-
మానందరూపమణిమాదికసిద్ధిదం చ.
ఆద్యంతమధ్యరహితం చ శివప్రదం త్వాం
శ్రీభాస్కరం నతజనాశ్రయమాశ్రయామి.
సప్తాశ్వమభ్రమణిమాశ్రితపారిజాతం
జాంబూనదాభమతినిర్మలదృష్టిదం చ.
దివ్యాంబరాభరణభూషితచారుమూర్తిం
శ్రీభాస్కరం గ్రహగణాధిపమాశ్రయామి.
పాపార్తిరోగభయదుఃఖహరం శరణ్యం
సంసారగాఢతమసాగరతారకం చ.
హంసాత్మకం నిగమవేద్యమహస్కరం త్వాం
శ్రీభాస్కరం కమలబాంధవమాశ్రయామి.
ప్రత్యక్షదైవమచలాత్మకమచ్యుతం చ
భక్తప్రియం సకలసాక్షిణమప్రమేయం.
సర్వాత్మకం సకలలోకహరం ప్రసన్నం
శ్రీభాస్కరం జగదధీశ్వరమాశ్రయామి.
జ్యోతిస్వరూపమఘసంచయనాశకం చ
తాపత్రయాంతకమనంతసుఖప్రదం చ.
కాలాత్మకం గ్రహగణేన సుసేవితం చ
శ్రీభాస్కరం భువనరక్షకమాశ్రయామి.
సృష్టిస్థితిప్రలయకారణమీశ్వరం చ
దృష్టిప్రదం పరమతుష్టిదమాశ్రితానాం.
ఇష్టార్థదం సకలకష్టనివారకం చ
శ్రీభాస్కరం మృగపతీశ్వరమాశ్రయామి.
ఆదిత్యమార్తజనరక్షకమవ్యయం చ
ఛాయాధవం కనకరేతసమగ్నిగర్భం.
సూర్యం కృపాలుమఖిలాశ్రయమాదిదేవం
లక్ష్మీనృసింహకవిపాలకమాశ్రయామి.
శ్రీభాస్కరాష్టకమిదం పరమం పవిత్రం
యత్ర శ్రుతం చ పఠితం సతతం స్మృతం చ.
తత్ర స్థిరాణి కమలాప్తకృపావిలాసై-
ర్దీర్ఘాయురర్థబలవీర్యసుతాదికాని.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

52.0K

Comments

wiisk
Thanks preserving and sharing our rich heritage! 👏🏽🌺 -Saurav Garg

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Brilliant! -Abhilasha

Extraordinary! -User_se921z

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |