శని కవచం

నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ
గృధ్రస్థితస్త్రాసకరో ధనుష్మాన్.
చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః
సదా మమ స్యాత్ పరతః ప్రశాంతః.
బ్రహ్మోవాచ-
శ్రుణుధ్వమృషయః సర్వే శనిపీడాహరం మహత్.
కవచం శనిరాజస్య సౌరేరిదమనుత్తమం.
కవచం దేవతావాసం వజ్రపంజరసంజ్ఞకం.
శనైశ్చరప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకం.
ఓం శ్రీశనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః.
నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ యమానుజః.
నాసాం వైవస్వతః పాతు ముఖం మే భాస్కరః సదా.
స్నిగ్ధకంఠశ్చ మే కంఠం భుజౌ పాతు మహాభుజః.
స్కంధౌ పాతు శనిశ్చైవ కరౌ పాతు శుభప్రదః.
వక్షః పాతు యమభ్రాతా కుక్షిం పాత్వసితస్తథా.
నాభిం గ్రహపతిః పాతు మందః పాతు కటిం తథా.
ఊరూ మమాంతకః పాతు యమో జానుయుగం తథా.
పాదౌ మందగతిః పాతు సర్వాంగం పాతు పిప్పలః.
అంగోపాంగాని సర్వాణి రక్షేన్మే సూర్యనందనః.
ఇత్యేతత్ కవచం దివ్యం పఠేత్ సూర్యసుతస్య యః.
న తస్య జాయతే పీడా ప్రీతో భవతి సూర్యజః.
వ్యయజన్మద్వితీయస్థో మృత్యుస్థానగతోఽపి వా.
కలత్రస్థో గతో వాఽపి సుప్రీతస్తు సదా శనిః.
అష్టమస్థే సూర్యసుతే వ్యయే జన్మద్వితీయకే.
కవచం పఠతే నిత్యం న పీడా జాయతే క్వచిత్.
ఇత్యేతత్ కవచం దివ్యం సౌరేర్యన్ననిర్మితం పురా.
ద్వాదశాష్టమజన్మస్థ- దోషాన్ నాశయతే సదా.
జన్మలగ్నస్థితాన్ దోషాన్ సర్వాన్ నాశయతే ప్రభుః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం

లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం

శ్రీమత్పయోనిధినికేతనచక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజితపుణ్యమూర్తే. యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం.

Click here to know more..

షడానన అష్టక స్తోత్రం

షడానన అష్టక స్తోత్రం

నమోఽస్తు వృందారకవృందవంద్య- పాదారవిందాయ సుధాకరాయ . షడాననాయామితవిక్రమాయ గౌరీహృదానందసముద్భవాయ. నమోఽస్తు తుభ్యం ప్రణతార్తిహంత్రే కర్త్రే సమస్తస్య మనోరథానాం. దాత్రే రతానాం పరతారకస్య హంత్రే ప్రచండాసురతారకస్య. అమూర్తమూర్తాయ సహస్రమూర్తయే గుణాయ గుణ్యాయ పరాత్పరాయ.

Click here to know more..

స్వాతి నక్షత్రం

స్వాతి నక్షత్రం

స్వాతి నక్షత్రం - లక్షణాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, వృత్తి, అదృష్ట రాయి, అనుకూలమైన రంగులు, పేర్లు, వివాహ జీవితం, పరిహారాలు, మంత్రం....

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |