నవగ్రహ కవచం

శిరో మే పాతు మార్తాండః కపాలం రోహిణీపతిః.
ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః.
బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః.
జఠరంచ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః.
పాదౌ కేతుః సదా పాతు వారాః సర్వాంగమేవ చ.
తిథయోఽష్టౌ దిశః పాంతు నక్షత్రాణి వపుః సదా.
అంసౌ రాశిః సదా పాతు యోగాశ్చ స్థైర్యమేవ చ.
గుహ్యం లింగం సదా పాంతు సర్వే గ్రహాః శుభప్రదాః.
అణిమాదీని సర్వాణి లభతే యః పఠేద్ ధ్రువం.
ఏతాం రక్షాం పఠేద్ యస్తు భక్త్యా స ప్రయతః సుధీః.
స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ రణే చ విజయీ భవేత్.
అపుత్రో లభతే పుత్రం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్.
దారార్థీ లభతే భార్యాం సురూపాం సుమనోహరాం.
రోగీ రోగాత్ ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్.
జలే స్థలే చాంతరిక్షే కారాగారే విశేషతః.
యః కరే ధారయేన్నిత్యం భయం తస్య న విద్యతే.
బ్రహ్మహత్యా సురాపానం స్తేయం గుర్వంగనాగమః.
సర్వపాపైః ప్రముచ్యేత కవచస్య చ ధారణాత్.
నారీ వామభుజే ధృత్వా సుఖైశ్వర్యసమన్వితా.
కాకవంధ్యా జన్మవంధ్యా మృతవత్సా చ యా భవేత్.
బహ్వపత్యా జీవవత్సా కవచస్య ప్రసాదతః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

18.1K

Comments

mqpvG
Remarkable! ✨🌟👏 -User_se91ur

Good Spiritual Service -Rajaram.D

Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Ram Ram -Aashish

Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |