చంద్ర కవచం

అస్య శ్రీచంద్రకవచస్తోత్రమంత్రస్య. గౌతం ఋషిః.అస్య శ్రీచంద్రకవచస్తోత్రమంత్రస్య. గౌతం ఋషిః.అనుష్టుప్ ఛందః. శ్రీచంద్రో దేవతా. చంద్రప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః.సమం చతుర్భుజం వందే కేయూరముకుటోజ్జ్వలం.వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణం.ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభం.శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు కలానిధిః.చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు నిశాపతిః.ప్రాణం క్షపాకరః పాతు ముఖం కుముదబాంధవః.పాతు కంఠం చ మే సోమః స్కంధే జైవాతృకస్తథా.కరౌ సుధాకరః పాతు వక్షః పాతు నిశాకరః.హృదయం పాతు మే చంద్రో నాభిం శంకరభూషణః.మధ్యం పాతు సురశ్రేష్ఠః కటిం పాతు సుధాకరః.ఊరూ తారాపతిః పాతు మృగాంకో జానునీ సదా.అబ్ధిజః పాతు మే జంఘే పాతు పాదౌ విధుః సదా.సర్వాణ్యన్యాని చాంగాని పాతు చందూఽఖిలం వపుః.ఏతద్ధి కవచం దివ్యం భుక్తిముక్తిప్రదాయకం.యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |