నవగ్రహ మంగల స్తోత్రం

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజో-
ఽరుణరుచిః సింహాధిపోఽర్కః సురో
గుర్వింద్వోశ్చ కుజస్య మిత్రమఖిలస్వామీ శుభః ప్రాఙ్ముఖః.
శత్రుర్భార్గవసౌరయోః ప్రియకుజః కాలింగదేశాధిపో
మధ్యే వర్తులపూర్వదిగ్దినకరః కుర్యాత్ సదా మంగలం.
చంద్రః కర్కటకప్రభుః సితనిభశ్చాత్రేయ-
గోత్రోద్భవ-
శ్చాత్రేయశ్చతురశ్రవా-
ఽరుణముఖో రాకోడుపః శీతగుః.
షట్సప్తాగ్ని-
దశైకశోభనఫలో నోరిర్బుధార్కౌ ప్రియౌ
స్వామీ యామునజశ్చ పర్ణసమిధః కుర్యాత్ సదా మంగలం.
భౌమో దక్షిణదిక్త్రికోణ-
యమదిగ్వింధ్యేశ్వరః ఖాదిరః
స్వామీ వృశ్చికమేషయోస్తు సుగురుశ్చార్కః శశీ సౌహృదః.
జ్ఞోఽరిః షట్త్రిఫలప్రదశ్చ వసుధాస్కందౌ క్రమాద్దేవతే
భారద్వాజకులోద్వహో-
ఽరుణరుచిః కుర్యాత్ సదా మంగలం.
సౌమ్యః పీత ఉదఙ్ముఖః సమిదపామార్గో-
ఽత్రిగోత్రోద్భవో
బాణేశానదిశః సుహృద్రవిసుతః శాంతః సుతః శీతగోః.
కన్యాయుగ్మపతిర్దశాష్టచతురః షణ్ణేత్రగః శోభనో
విష్ణుర్దేవ్యధిదేవతే మగధపః కుర్యాత్ సదా మంగలం.
జీవశ్చాంగిరగోత్ర-
జోత్తరముఖో దీర్ఘోత్తరాశాస్థితః
పీతోఽశ్వత్థసమిచ్చ సింధుజనితశ్చాపాధిపో మీనపః.
సూర్యేందుక్షితిజాః ప్రియా బుధసితౌ శత్రూ సమాశ్చాపరే
సప్తద్వే నవపంచమే శుభకరః కుర్యాత్ సదా మంగలం.
శుక్రో భార్గవగోత్రజః సితరుచిః పూర్వమ్ముఖః పూర్వదిక్-
పాంచాలో వృషపస్తులాధిప-
మహారాష్ట్రాధిపౌదుంబరః.
ఇంద్రాణీమఘవా బుధశ్చ రవిజో మిత్రార్కచంద్రావరీ
షష్ఠాకాశవివర్జితో భగుసుతః కుర్యాత్ సదా మంగలం.
మందః కృష్ణనిభః సపశ్చిమముఖః సౌరాష్ట్రపః కాశ్యపిః
స్వామీ నక్రసుకుంభయోర్బుధసితౌ మిత్రౌ కుజేందూ ద్విషౌ.
స్థానం పశ్చిమదిక్ ప్రజాపతియమౌ దేవౌ ధనుర్ధారకః
షట్త్రిస్థః శుభకృచ్ఛనీ రవిసుతః కుర్యాత్ సదా మంగలం.
రాహుః సింహలదేశపోఽపి సతమః కృష్ణాంగశూర్పాసనో
యః పైఠీనసగోత్ర-
సంభవసమిద్దూర్వో ముఖాద్దక్షిణః.
యః సర్పః పశుదైవతోఽఖిలగతః సూర్యగ్రహే ఛాదకః
షట్త్రిస్థః శుభకృచ్చ సింహకసుతః కుర్యాత్ సదా మంగలం.
కేతుర్జైమినిగోత్రజః కుశసమిద్వాయవ్య-
కోణస్థిత-
శ్చిత్రాంకధ్వజలాంఛనో హి భగవాన్ యో దక్షిణాశాముఖః.
బ్రహ్మా చైవ తు చిత్రగుప్తపతిమాన్ ప్రీత్యాధిదేవః సదా
షట్త్రిస్థః శుభకృచ్చ బర్బరపతిః కుర్యాత్ సదా మంగలం.

Recommended for you

కల్యాణ వృష్టి స్తోత్రం

కల్యాణ వృష్టి స్తోత్రం

కల్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి- ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమంగలదీపికాభిః. సేవాభిరంబ తవ పాదసరోజమూలే నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానాం. ఏతావదేవ జనని స్పృహణీమాస్తే త్వద్వందనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే. సాన్నిధ్యముద్యదరుణాయుతసోదరస్య త్వద్విగ్రహస్య సుధయా పరయా ప్లుతస్య.

Click here to know more..

ధర్మశాస్తా కవచం

ధర్మశాస్తా కవచం

అథ ధర్మశాస్తాకవచం. ఓం దేవ్యువాచ - భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక. ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే. మహావ్యాధిమహావ్యాల- ఘోరరాజైః సమావృతే. దుఃస్వప్నఘోరసంతాపై- ర్దుర్వినీతైః సమావృతే. స్వధర్మవిరతే మార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా. తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తి

Click here to know more..

ప్రదర్శన కళాకారుల విజయం కోరుతూ ప్రార్థన

ప్రదర్శన కళాకారుల విజయం కోరుతూ ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |