నవగ్రహ సుప్రభాత స్తోత్రం

పూర్వాపరాద్రిసంచార చరాచరవికాసక.
ఉత్తిష్ఠ లోకకల్యాణ సూర్యనారాయణ ప్రభో.
సప్తాశ్వరశ్మిరథ సంతతలోకచార
శ్రీద్వాదశాత్మకమనీయత్రిమూర్తిరూప.
సంధ్యాత్రయార్చిత వరేణ్య దివాకరేశా
శ్రీసూర్యదేవ భగవన్ కురు సుప్రభాతం.
అజ్ఞానగాహతమసః పటలం విదార్య
జ్ఞానాతపేన పరిపోషయసీహ లోకం.
ఆరోగ్యభాగ్యమతి సంప్రదదాసి భానో
శ్రీసూర్యదేవ భగవన్ కురు సుప్రభాతం.
ఛాయాపతే సకలమానవకర్మసాక్షిన్
సింహాఖ్యరాశ్యధిప పాపవినాశకారిన్.
పీడోపశాంతికర పావన కాంచనాభ
శ్రీసూర్యదేవ భగవన్ కురు సుప్రభాతం.
సర్వలోకసముల్హాస శంకరప్రియభూషణా.
ఉత్తిష్ఠ రోహిణీకాంత చంద్రదేవ నమోఽస్తుతే.
ఇంద్రాది లోకపరిపాలక కీర్తిపాత్ర
కేయూరహారమకుటాది మనోజ్ఞగాత్ర.
లక్ష్మీసహోదర దశాశ్వరథప్రయాణ
శ్రీచంద్రదేవ కుముదప్రియ సుప్రభాతం.
శ్రీ వేంకటేశనయన స్మరముఖ్యశిష్య
వందారుభక్తమనసాముపశామ్య పీదాం.
లోకాన్ నిశాచర సదా పరిపాలయ త్వం
శ్రీచంద్రదేవ కుముదప్రియ సుప్రభాతం.
నీహారకాంతికమనీయకలాప్రపూర్ణ
పీయూషవృష్టిపరిపోషితజీవలోక.
సస్యాదివర్ధక శశాంక విరాణ్మనోజ
శ్రీచంద్రదేవ కుముదప్రియ సుప్రభాతం.
మేరోః ప్రదక్షిణం కుర్వన్ జీవలోకం చ రక్షసి.
అంగారక గ్రహోత్తిష్ఠ రోగపీడోపశాంతయే.
ఆరోగ్యభాగ్యమమితం వితరన్ మహాత్మన్
రోగాద్విమోచయసి సంతతమాత్మభక్తాన్.
ఆనందమాకలయ మంగలకారక త్వం
మేషేంద్రవాహన కుజగ్రహ సుప్రభాతం.
సూర్యస్య దక్షిణదిశామధిసంవదానః
కారుణ్యలోచన విశాలదృశానుగృహ్య.
త్వద్ధ్యానతత్పరజనాననృణాన్ కరోషి
మేషేంద్రవాహన కుజగ్రహ సుప్రభాతం.
బుధ ప్రాజ్ఞ బుధారాధ్య సింహవాహన సోమజ.
ఉత్తిష్ఠ జగతాం మిత్ర బుద్ధిపీడోపశాంతయే.
హే పీతవర్ణ సుమనోహరకాంతికాయ
పీతాంబర ప్రముదితాఖిలలోకసేవ్య.
శ్రీచంద్రశేఖరసమాశ్రితరక్షకస్త్వం
తారాశశాంకజ బుధగ్రహ సుప్రభాతం.
ద్రాక్షాగులుచ్ఛపదబంధకవిత్వదాతః
ఆనందసంహితవిధూతసమస్తపాప.
కన్యాపతే మిథునరాశిపతే నమస్తే
తారాశశాంకజ బుధగ్రహ సుప్రభాతం.
ధనుర్మీనాదిదేవేశ దేవతానాం మహాగురో.
బ్రహ్మజాత సముత్తిష్ఠ పుత్రపీడోపశాంతయే.
ఇంద్రాదిదేవబహుమానితపుత్రకార
ఆచార్యవర్య జగతాం శ్రితకల్పపూజ.
తారాపతే సకలసన్నుతధీప్రభావ
శ్రీధీష్పతిగ్రహ జనావన సుప్రభాతం.
పద్మాసనస్థ కనకాంబర దీనబంధో
భక్తార్తిహార సుఖకారక నీతికర్తః.
వాగ్రూపభేదసువికాసక పండితేజ్య
శ్రీధీష్పతిగ్రహ జనావన సుప్రభాతం.
తులావృషభరాశీశ పంచకోనస్థితగ్రహ.
శుక్రగ్రహ సముత్తిష్ఠ పత్నీపీడోపశాంతయే.
శ్వేతాంబరాదిబహుశోభితగౌరగాత్ర
జ్ఞానైకనేత్ర కవిసన్నుతిపాత్ర మిత్ర.
ప్రజ్ఞావిశేషపరిపాలితదైత్యలోక
హే శుక్రదేవ భగవన్ కురు సుప్రభాతం.
సంజీవినీప్రముఖమంత్రరహస్యవేదిన్
తత్త్వాఖిలజ్ఞ రమణీయరథాధిరూఢ.
రాజ్యారియోగకర దైత్యహితోపదేశిన్
హే శుక్రదేవ భగవన్ కురు సుప్రభాతం.
మండలే ధనురాకారే సంస్థిత సూర్యనందన.
నీలదేహ సముత్తిష్ఠ ప్రాణపీడోపశాంతయే.
చాపాసనస్థ వరగృధ్రరథప్రయాణ
కాలాంజనాభ యమసోదర కాకవాహ.
భక్తప్రజావనసుదీక్షిత శంభుసేవిన్
శ్రీభాస్కరాత్మజ శనైశ్చర సుప్రభాతం.
సంసారసక్తజనదుష్పరిస్వప్రదాతః
భక్తిప్రపన్నజనమంగలసన్నిధాతః.
శ్రీపార్వతీపతిదయామయదృష్టిప్రపూత
శ్రీభాస్కరాత్మజ శనైశ్చర సుప్రభాతం.
తైలాన్నదీపతిలనీలసుపుష్పసక్తః
కుంభాదిపత్యమకరాధిపయే వహిత్వం.
నిర్భీక కామితఫలప్రద నీలవాసః
శ్రీభాస్కరాత్మజ శనైశ్చర సుప్రభాతం.
గౌహుతే-అధిదేవతా రాహో సర్పాః ప్రత్యధిదేవతాః.
రాహుగ్రహ సముత్తిష్ఠ నేత్రపీడోపశాంతయే.
నీలాంబరాదిసమలంకృత సైంహికేయ
భక్తప్రసన్న వరదానసుఖావహస్త్వం.
శూర్పాసనస్థ సుజనావహ సౌమ్యరూప
రాహుగ్రహప్రవర నేత్రద సుప్రభాతం.
సింహాధిపశ్చ తను సింహగతాసనస్త్వ-
మేర్వప్రదక్షిణచరదుత్తరకాయశోభిం.
ఆదిత్యచంద్రగ్రసనాగ్రహలగ్నచిత్త
రాహుగ్రహప్రవరనేత్రద సుప్రభాతం.
చిత్రగుప్తబ్రహ్మదేవౌ అధిప్రత్యధిదేవతే.
కేతుగ్రహ సముత్తిష్ఠ జ్ఞానపీడోపశాంతయే.
చిత్రం చ తే ధ్వజరథాదిసమస్తమేవ
సయేతరం చ గమనం పరితస్తు మేరుం.
సూర్యస్య వాయుదితిసంచరతీహ నిత్యం
కేతుగ్రహప్రవర మోక్షద సుప్రభాతం.
త్వన్మంత్రజాపపరసజ్జన సంస్తుతస్సన్
జ్ఞానం తనోషి విమలం పరిహార్య పీడాం.
ఏవం హి సంతతమనంతదయాం కురు త్వం
కేతుగ్రహప్రవర మోక్షద సుప్రభాతం.
నిత్యం నవగ్రహదేవతానామిహ సుప్రభాతం.
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః.
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్ధసులభాం పరమాం ప్రసూతే.
ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగలాయ బుధాయ చ.
గురుశుక్రశనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

42.5K
1.1K

Comments

hnmm8
Extraordinary! -User_se921z

Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Praying for Health wealth and peace -Bhavesh Mahendra Dave

Wonderful! 🌼 -Abhay Nauhbar

Thanks preserving and sharing our rich heritage! 👏🏽🌺 -Saurav Garg

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |