నవగ్రహ పీడాహర స్తోత్రం

గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారకః.
విషణస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే రవిః.
రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సుధాశనః.
విషణస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే విధుః.
భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్ సదా.
వృష్టికృద్ధృష్టిహర్తా చ పీడాం హరతు మే కుజః.
ఉత్పాతరూపో జగతాం చంద్రపుత్రో మహాద్యుతిః.
సూర్యప్రియకరో విద్వాన్ పీడాం హరతు మే బుధః.
దేవమంత్రీ విశాలాక్షః సదా లోకహితే రతః.
అనేకశిష్యసంపూర్ణః పీడాం హరతు మే గురుః.
దైత్యమంత్రీ గురుస్తేషాం ప్రాణదశ్చ మహామతిః.
ప్రభుస్తారాగ్రహాణాం చ పీడాం హరతు మే భృగుః.
సూర్యపుత్రో దీర్ఘదేహో విశాలాక్షః శివప్రియః.
మందచారః ప్రసన్నాత్మా పీడాం హరతు మే శనిః.
మహాశిరా మహావక్త్రో దీర్ఘదంష్ట్రో మహాబలః.
అతనుశ్చోర్ధ్వకేశశ్చ పీడాం హరతు మే తమః.
అనేకరూపవర్ణైశ్చ శతశోఽథ సహస్రశః.
ఉత్పాతరూపో జగతాం పీడాం హరతు మే శిఖీ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

సంకట మోచన హనుమాన్ స్తుతి

సంకట మోచన హనుమాన్ స్తుతి

వీర! త్వమాదిథ రవిం తమసా త్రిలోకీ వ్యాప్తా భయం తదిహ కోఽపి న హర్త్తుమీశః. దేవైః స్తుతస్తమవముచ్య నివారితా భీ- ర్జానాతి కో న భువి సంకటమోచనం త్వాం. భ్రాతుర్భయా- దవసదద్రివరే కపీశః శాపాన్మునే రధువరం ప్రతివీక్షమాణః. ఆనీయ తం త్వమకరోః ప్రభుమార్త్తిహీనం ర్జానాతి కో

Click here to know more..

మీనాక్షీ స్తుతి

మీనాక్షీ స్తుతి

శరశరాసన- పాశలసత్కరా- మరుణవర్ణతనుం పరరూపిణీం. విజయదాం పరమాం మనుజాః సదా భజత మీనసమానసులోచనాం. అభినవేందు- శిరస్కృతభూషణా- ముదితభాస్కర- తుల్యవిచిత్రితాం. జననిముఖ్యతరాం మనుజాః సదా భజత మీనసమానసులోచనాం. అగణితాం పురుషేషు పరోత్తమాం ప్రణతసజ్జన- రక్షణతత్పరాం. గుణవతీమగ

Click here to know more..

స్వాతి నక్షత్రం

స్వాతి నక్షత్రం

స్వాతి నక్షత్రం - లక్షణాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, వృత్తి, అదృష్ట రాయి, అనుకూలమైన రంగులు, పేర్లు, వివాహ జీవితం, పరిహారాలు, మంత్రం....

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |