చంద్ర గ్రహ స్తుతి

చంద్రః కర్కటకప్రభుః సితనిభశ్చాత్రేయగోత్రోద్భవో
హ్యాగ్నేయశ్చతురస్రవాస్తు సుముఖశ్చాపోఽప్యుమాధీశ్వరః.
షట్సప్తానిదశైకశోభనఫలః శౌరిప్రియోఽర్కో గురుః
స్వామీ యామునదేశజో హిమకరః కుర్యాత్సదా మంగలం.
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం .
పూజావిధిం న హి జానామి మాం క్షమస్వ నిశాకర.
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం కలానిధే.
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే.
రోహణీశ సుధామూర్తే సుధారూప సుధాశన.
సోమ సౌమ్య భవాఽస్మాకం సర్వారిష్టం నివారయ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

28.0K

Comments

wzqdj
Love this platform -Megha Mani

Nice -Same RD

Brilliant! -Abhilasha

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Incredible! ✨🌟 -Mahesh Krishnan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |