శుక్ర కవచం

ఓం అస్య శ్రీశుక్రకవచస్తోత్రమంత్రస్య. భారద్వాజ ఋషిః.
అనుష్టుప్ఛందః. శ్రీశుక్రో దేవతా.
శుక్రప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః.
మృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభం పీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినం.
సమస్తశాస్త్రార్థవిధిం మహాంతం ధ్యాయేత్కవిం వాంఛితమర్థసిద్ధయే.
ఓం శిరో మే భార్గవః పాతు భాలం పాతు గ్రహాధిపః.
నేత్రే దైత్యగురుః పాతు శ్రోత్రే మే చందనద్యుతిః.
పాతు మే నాసికాం కావ్యో వదనం దైత్యవందితః.
వచనం చోశనాః పాతు కంఠం శ్రీకంఠభక్తిమాన్.
భుజౌ తేజోనిధిః పాతు కుక్షిం పాతు మనోవ్రజః.
నాభిం భృగుసుతః పాతు మధ్యం పాతు మహీప్రియః.
కటిం మే పాతు విశ్వాత్మా ఊరూ మే సురపూజితః.
జానుం జాడ్యహరః పాతు జంఘే జ్ఞానవతాం వరః.
గుల్ఫౌ గుణనిధిః పాతు పాతు పాదౌ వరాంబరః.
సర్వాణ్యంగాని మే పాతు స్వర్ణమాలాపరిష్కృతః.
య ఇదం కవచం దివ్యం పఠతి శ్రద్ధయాన్వితః.
న తస్య జాయతే పీడా భార్గవస్య ప్రసాదతః

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |