అంగారక నామావలి స్తోత్రం

అంగారకః శక్తిధరో లోహితాంగో ధరాసుతః.
కుమారో మంగలో భౌమో మహాకాయో ధనప్రదః.
ఋణహర్తా దృష్టికర్తా రోగకృద్రోగనాశనః.
విద్యుత్ప్రభో వ్రణకరః కామదో ధనహృత్ కుజః.
సామగానప్రియో రక్తవస్త్రో రక్తాయతేక్షణః.
లోహితో రక్తవర్ణశ్చ సర్వకర్మావబోధకః.
రక్తమాల్యధరో హేమకుండలీ గ్రహనాయకః.
భూమిజః క్షత్రియాధీశో శీఘ్రకోపీ ప్రభుర్గ్రహః.
నామాన్యేతాని భౌమస్య యః పఠేత్సతతం నరః.
ఋణం తస్య చ దౌర్భాగ్యం దారిద్ర్యం చ వినశ్యతి.
ధనం ప్రాప్నోతి విపులం స్త్రియం చైవ మనోరమాం.
వంశోద్ద్యోతకరం పుత్రం లభతే నాత్ర సంశయః.
యోఽర్చయేదహ్ని భౌమస్య మంగలం బహుపుష్పకైః.
సర్వా నశ్యతి పీడా చ తస్య గ్రహకృతా ధ్రువం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

82.2K
1.1K

Comments

k52i2
Spectacular! 🌟🙏🙏🌹 -Aryan Sonwani

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

Love this platform -Megha Mani

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |