చంద్ర గ్రహణ దోష నివారణ స్తోత్రం

యోఽసౌ వజ్రధరో దేవ ఆదిత్యానాం ప్రభుర్మతః.
సహస్రనయనశ్చంద్ర- గ్రహపీడాం వ్యపోహతు.
ముఖం యః సర్వదేవానాం సప్తార్చిరమితద్యుతిః.
చంద్రోపరాగసంభూతామగ్నిః పీడాం వ్యపోహతు.
యః కర్మసాక్షీ లోకానాం యమో మహిషవాహనః.
చంద్రోపరాగసంభూతాం గ్రహపీడాం వ్యపోహతు.
రక్షోగణాధిపః సాక్షాత్ ప్రలయానిలసన్నిభః.
కరాలో నిర్ఋతిశ్చంద్రగ్రహపీడాం వ్యపోహతు.
నాగపాశధరో దేవో నిత్యం మకరవాహనః.
సలిలాధిపతిశ్చంద్ర- గ్రహపీడాం వ్యపోహతు.
ప్రాణరూపో హి లోకానాం వాయుః కృష్ణమృగప్రియః.
చంద్రోపరాగసంభూతాం గ్రహపీడాం వ్యపోహతు.
యోఽసౌ నిధిపతిర్దేవః ఖడ్గశూలధరో వరః.
చంద్రోపరాగసంభూతం కలుషం మే వ్యపోహతు.
యోఽసౌ శూలధరో రుద్రః శంకరో వృషవాహనః.
చంద్రోపరాగజం దోషం వినాశయతు సర్వదా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |