శనైశ్చర ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

నిత్యం నీలాంజనప్రఖ్యం నీలవర్ణసమస్రజం.
ఛాయామార్తండసంభూతం నమస్యామి శనైశ్చరం.
నమోఽర్కపుత్రాయ శనైశ్చరాయ నీహారవర్ణాంజనమేచకాయ.
శ్రుత్వా రహస్యం భవకామదశ్చ ఫలప్రదో మే భవ సూర్యపుత్ర.
నమోఽస్తు ప్రేతరాజాయ కృష్ణదేహాయ వై నమః.
శనైశ్చరాయ క్రూరాయ శుద్ధబుద్ధిప్రదాయినే.
య ఏభిర్నామభిః స్తౌతి తస్య తుష్టో భవామ్యహం.
మదీయం తు భయం తస్య స్వప్నేఽపి న భవిష్యతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |